Olet täällä

Saksan perusteet 2/Deutsch grundstufe 2

Saksan perusteet 2/Deutsch grundstufe 2

Tunnus: GER8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: saksa ja suomi
opintojakson taso: perusopinnot
opintojakson tyyppi: vapaasti valittava      

Lähtötasot ja sidonnaisuudet

Opiskelija on suorittanut Saksan perusteet 1 -opintojakson tai hänellä vastaavat tiedot ja taidot saksan kielestä.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A1.
Opiskelija suoriutuu jokapäiväisistä työ- ja arkielämän yksinkertaisista kielenkäyttötilanteista ja pystyy käyttämään saksaa työtilanteissa. Hän ymmärtää saksankielisen markkina-alueen eri kulttuurien välistä viestintää ja toimii sen mukaan.

Sisältö

  • Perusrakenteita
  • Saksankielisten maiden maantuntemusta ja kulttuuria
  • Asumisesta kertominen
  • Kotikaupungista ja säästä kertominen
  • Asiointi puhelimessa
  • Asiointi hotellissa
  • Matkustamisesta puhuminen
  • Työstä, yrityksestä ja urasta perustiedot.

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso edellyttää 81 tuntia opiskelijan työtä, jonka jakautuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vaihtelee toteutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot yksittäisistä toteutustavoista löytyvät opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista Winhasta.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Ria Heiska
Pirjo Takanen-Körperich

Oppimateriaalit

Kauppi E. & Simon H. FAHRPLAN (tekstit ja sanastot). Tammi, Helsinki.
Kauppi E. & Simon H. FAHRPLAN (kielioppi ja harjoitukset). Tammi, Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Jakson perussanaston, sanontojen ja perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen saksan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija kykenee joskus ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.  Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin. Opiskelija kykenee ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen osuus 60 %
Suullinen osuus 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.