Olet täällä

Gastronomian ranskaa

Gastronomian ranskaa

Tunnus: FRE8RH024
Laajuus:  3 op
Ajoitus: suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Osaamistavoitteet
Moduulin suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää sanakirjojen avulla ranskankielisiä ruokalistoja
• ymmärtää sanakirjan ja verkkoaineistojen avulla ranskankielisiä reseptejä
• tuntee alan terminologiaa, joka on omaksuttu ranskasta suomeen
• tuntee sanaston tasolla Ranskan eri maakuntien ruoka- ja juomaerikoisuuksia
• osaa ääntää klassisten ruokalajien ja tunnetuimpien viinien nimiä

Sisältö

• Ruokalistoissa ja ravintolasanastossa käytettävän ranskan sanaston muodostuminen
• Resepteissä käytettävä kieli
• Ranskan alueet gastronomian näkökulmasta: ruuat, raaka-aineet, juomat.
• Ääntämisharjoituksia
• Tiedonhakua ranskalaisista lähteistä opiskelijoiden lähtötason mukaan.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin moduuleihin

Suositellaan ranskan alkeisopintojaksojen tueksi ja opiskelijoille, joilla on jonkun verran aikaisempia
ranskan opintoja. Opintojakso korvaa 3 op pakollisista toisen vieraan kielen opinnoista (ranska).
 
Arviointi
Moduuli arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa muodostaa ruokalistakielessä käytettäviä ranskan yhdyssanoja. Kykenee tulkitsemaan yksinkertaisen ranskalaisen reseptin suomeksi apuvälineitä käyttämällä. Tunnistaa yleisimpien raaka-aineiden ranskankieliset vastineet.

Arvosana 3
Osaa muodostaa ruokalistatermejä suomesta ranskaan ja hallitsee ne hyvin ranskasta suomeen. Käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tiedonlähteitä (painetut ja sähköiset sanakirjat, ruokasivustot ja –lehdet). Tuntee ranskalaista ruokakulttuuria ja klassikkoannoksia.

Arvosana 5
Käyttää sujuvasti ruokalistatermejä ranskaksi ja hallitsee niiden oikeinkirjoituksen hyvin. Osaa hyödyntää vaikeuksitta ranskalaisia reseptejä ja hallitsee aktiivisesti tärkeimmät ruoanvalmistustermit. Käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonlähteitä ja osaa arvioida niitä. Tuntee hyvin ranskalaista ruokakulttuuria, klassikkoannoksia ja tärkeimpiä viinialueita ja hallitsee niiden oikean ääntämyksen.

Työelämäyhteydet
Käytetään autenttista materiaalia ja eriytetään harjoituksia opiskelijoiden tarpeiden ja työpaikkojen mukaan.

Kansainvälisyys
Opintojaksoa suositellaan ranskankielisiin maihin opiskelemaan tai harjoittelemaan lähteville.

Oppimistavat
Tämän moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät monimuotototeutuksena
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Moduuliin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Marjaana Mäkelä, Haaga