Olet täällä

Ranskan liikeviestintä 2

Ranskan liikeviestintä 2

Tunnus: FRE8LH006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi/ranska/englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Liikeviestintää ranskaksi 1 -opintojakson, tai vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1/B2.

Opiskelijalla on valmius toimia ranskan kielellä erilaisissa työtehtävissä.

Sisältö

  • Liikekirjeiden ja kaupan asiakirjojen sanaston syventäminen
  • Tuote-esittely
  • Kokouskäytäntö
  • Internetin käyttö
  • Talouselämän sanasto

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Riippuen toteutustavasta, esim.
Lähiopetus ja tentit 48 h 
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssin voi suorittaa ahotoimalla. Prosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä opettajaan.

Vastuuopettaja(t)

Heini Liesvirta
Laurianne Bellotti
Pia Mattila

Oppimateriaalit

Dubois, A., Tauzin, B. 2006. Objectif express, Le monde professionnel en français. Niveau A1/A2. Hachette. Paris.
(tai muu kurssilla ilmoitettava materiaali)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Liikeviestinnän sanaston hallinta sekä sujuva ranskan kielen käyttö erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. Kurssiin kuuluvat tentit, tehtävät ja esitelmät.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on kehitettävää. Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja kirjalliset oppimistehtävät 50 %
Suullinen osuus ja aktiivinen läsnäolo 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.