Olet täällä

Ranskan jatko 2

Ranskan jatko 2

Tunnus: FRE8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: suomi/ranska/englanti
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla on hyvät tiedot ranskankielestä tai hän on suorittanut Ranskan jatkokurssi 1 -opintojakson.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A2.
Opiskelijalla on valmius suoriutua jokapäiväisissä työ- ja arkielämän kielenkäyttötilanteissa ranskan kielellä.

Sisältö

Erilaiset työ- ja arkielämän kielenkäyttötilanteet:

  • Oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
  • Ranskankielisen asiakkaan palveleminen
  • Työnhaku
  • Ranskalaisen työelämän erityispiirteisiin tutustuminen
  • CV:n kirjoittaminen
  • Kulttuuritietouden syventäminen

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Riippuen toteutustavasta, esim.
Lähiopetus ja tentit 48 h 
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Heini Liesvirta
Laurianne Bellotti
Pia Mattila

Oppimateriaalit

Martikainen & Mäkelä. 2008. Parfait!2. Otava. Keuruu.
(tai muu kurssilla ilmoitettava materiaali)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Kurssin perussanaston, sanontojen ja kieliopin perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen ranskan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija ymmärtää joskus yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija ymmärtää usein yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa lähinnä tutuissa, monipuolisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opiskelija ymmärtää yleensä yksinkertaisia ja monipuolisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä pystyy välittämään ne onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, monipuolisiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja kirjalliset oppimistehtävät 60 %
Suullinen osuus ja aktiivinen läsnäolo 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.