Olet täällä

Ranskan perusteet 2

Ranskan perusteet 2

Tunnus: FRE8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Opetuskieli: suomi/ranska/englanti
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Ranskan perusteet 1 -opintojakson tai hänellä on vastaavat tiedot ranskankielestä.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason A1.
Opiskelijalla on valmius suoriutua jokapäiväisistä työ- ja arkielämän helpoista kielenkäyttötilanteista ja hän ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin työ- ja arkipäivän tilanteisiin. Opiskelija pystyy käyttämään ranskaa työmatkalla.

Sisältö

Tavallisimmat kielenkäyttötilanteet:

  • Ostosten tekeminen
  • Säästä puhuminen
  • Tapaamisesta sopiminen
  • Ravintolassa asioiminen
  • Matkasuunnitelmien tekeminen
  • Omasta elämänpiiristä kertominen

Työelämäyhteydet

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja tulevia työelämän kommunikaatiotilanteita tukevaa  materiaalia.

Kansainvälisyys

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistymiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv-tapahtumista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Riippuen toteutustavasta, esim.
Lähiopetus ja tentit 48 h 
Itsenäinen työskentely 32 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Kurssia ei voi suorittaa ahotoimalla.

Vastuuopettajat

Heini Liesvirta
Laurianne Bellotti
Pia Mattila

Oppimateriaalit

Martikainen & Mäkelä. 2008. Parfait!1.Otava. Keuruu.
(tai muu kurssilla ilmoitettava materiaali)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Kurssin perussanaston, sanontojen ja kieliopin perusrakenteiden hallinta sekä selviäminen ranskan kielellä erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija kykenee joskus ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin. Opiskelija kykenee ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit ja kirjalliset oppimistehtävät 70 %
Suullinen osuus ja aktiivinen läsnäolo 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.