Olet täällä

Ruoka ja media

Ruoka ja media

Tunnus: FPR8RH027
Laajuus: 3 op
Ajoitus:  2. – 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot  
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei sidonnaisuuksia

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on tutustua median tapoihin tuottaa ruokaan liittyvää kirjoittelua ja ruokavalokuvausta. Opiskelija osaa tuottaa ruokamediaan tekstejä ja reseptejä kuvineen. Lisäksi hän pystyy hahmottamaan ruoka- ja media-alan toimintatavat ja yhteistyömahdollisuudet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa havainnoida alan trendejä ja hyödyntää tätä tietoa työskentelyssään
• ymmärtää ja osaa soveltaa toiminnassaan ruoka-designia
• osaa kehittää elämyksellisiä ja esteettisiä tuotteita
• osaa analysoida, arvioida ja toistaa ruokamedioiden tyylejä
• osaa kehittää ja laatia eri medioihin sopivia reseptejä
• hahmottaa ruoka-aiheisen artikkelin teon vaiheet

Sisältö
• ruokatrendit
• ruoka-aiheisen artikkelin tekeminen
• ruokatoimittajan työ
• ruokadesign
• ruokavalokuvauksen periaatteet

Työelämäyhteydet
Opintojakso toteutetaan yhdessä elinkeinon kanssa (vierailevia luennoitsijoita ja tutustumiskäyntejä).

Oppimistavat
Lähiopetustoteutus:
• Lähiopetus ja tentti 40 h
• Itsenäinen opiskelu 40 h
• Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettaja
Birgitta Nelimarkka, Haaga

Oppimateriaalit
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajien ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Opintojakson hyväksyttävän suorittamisen edellytyksenä on tehtävien suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.