Olet täällä

Ravintolan gastronomia

Ravintolan gastronomia

Tunnus: FPR8RH026
Laajuus: 6 op. 8 kontaktia 
Ajoitus: 5. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
Kurssimaksu: opiskelija suorittaa 60 € ennen kurssin alkamista Haagan materiaalipalveluun
Henkilömäärä kurssille: enintään 25 opiskelijaa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Vapaavalintainen opintojakso, joka liittyy ammattiosaamista syventäviin opintoihin. Opintojaksolle pääsyn vaatimuksena on ruokatuotanto 1 ja ravintolapalveluiden- ja ravintolajuomien perusteiden hyväksytty suorittaminen. Opintojakso on suunnattu restonomiopintojen 2 . ja 3. vuosikurssin opiskelijoille.

Oppimistavoitteet
Perehdyttää opiskelija ruokakulttuurin kiehtovaan maailmaan. Tarkastelemme ruokakulttuurin kehitystä ja sen vaikutuksia nykypäivän gastronomiseen tarjontaan. Harjaannutamme taitojamme ruoanvalmistuksessa ja salityöskentelyssä. Teemme vierailuja opintojaksolla annettaviin kohteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    Hallitsee erilaisten erikoisraaka-aineiden käsittelyn, valmistamisen ja tarjoilun
•    Osaa tarjota asiakkaille ravintolaelämyksiä
•    Hallitsee ravintola-alan etiketti säännöstän ja käyttäytymistavat
•    Osaa valmistaa saliruokia
•    Tuntee suomalaista ja kansainvälistä gastronomista historiaa
       
Sisältö
Ruokaravintolan palveluiden ja tuotteiden sovittaminen yrityksen liikeideaan ja asiakkaan tarpeisiin:
    - kansallinen ja kansainvälinen ruokakulttuuri
    - ruoan valmistaminen
    - pöydän kattaminen
    - istuma- ja tarjoilujärjestykset
    - ruokien ja juomien tarjoilu, salityöskentely

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan ravintoloihin ja alan sidosryhmien liiketoimintaan.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla tutustutaan kansainväliseen ruokakulttuuriin ja gastronomiaan.

Oppimistavat
a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus  48 h
Itsenäinen opiskelu ja opintojakson tehtävän suorittaminen 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettajat
Jari Karjalainen, Haaga
Heikki Ursin, Haaga

Oppimateriaalit
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali. Muu tarvittava lähdekirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi         
Hyväksytty/Täydennettävä     
                                        
- Tentti
- Osallistuminen annettuihin vierailuihin ja tehtäviin
- Kirjareferaatti Moodlessa (Sillanpää Merja, Säännöstelyn huvi. SKS 2002.)