Olet täällä

Ruokaelämyksen rakentaminen

Ruokaelämyksen rakentaminen

Tunnus: FPR3RR01
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee keskeisimmän käsitteistön elämyksellisyyden teoriasta
• ymmärtää estetiikan ilmiönä ja sen suhteen elämyksellisyyteen
• tuntee gastronomian historiaa ja pystyy hyödyntämään sitä annossuunnittelussa
• tuntee kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat ruokatrendit
• osaa analysoida erilaisia asiakastarpeita

Sisältö
• Estetiikka ja aistit
• Elämysteoriat
• Kuluttajatrendit
• Segmentointi
• Ruuan presentaatiot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ruokatuotannon johtamisen 1.vuoden erikoistumisopintojaksot suoritettu.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Tuntee opintojakson keskeiset käsitteet
Osaa kuvata ruokatuotannon menetelmiä - ja ilmiöitä
Tunnistaa joiltakin osin omaa prosessin aikaista kehittymistään

Arvosana 3
Hallitsee opintojakson keskeiset käsitteet
Osaa soveltaa oppimaansa ruokaelämyksen rakentamiseksi
Osaa kuvata omaa oppimistaan

Arvosana 5
Hallitsee monipuolisesti opintojakson keskeiset käsitteet
Osaa monipuolisesti soveltaa ja analysoida opintojaksolla oppimaansa kokonaisvaltaisen ruokaelämyksen kehittämiseksi
Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja toimia sen mukaisesti

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Opintojakson teemoihin tutustutaan maailmanlaajuisesti

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Sami Rekola, Haaga
Jouko Mykkänen, Haaga