Olet täällä

Yrittäjänä toimiminen

Yrittäjänä toimiminen

Tunnus: FPR3RR006
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    Osaa analysoida toimintaympäristöä
•    Osaa käynnistää liiketoiminnan
•    Osaa kehittää asiakkuuksia
•    Osaa analysoida tuotantoprosessien kannattavuutta  
•    Osaa analysoida toimintaan liittyviä riskejä

Sisältö
•    Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja tehtyjen tutkimusten hyödyntäminen
•    Liikeidean kehittäminen ja arviointi
•    Yrityksen kokonaisarviointi markkinoinnin, myynnin, johtamisen ja laskennan kannalta.
•    Suunnitelmallinen yrityksen toiminnan kehittäminen
•    Ruokatuotantoprosessin kehittäminen ja sen kriittinen arviointi

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.
Arvioinnissa huomioidaan toimeksiantajan palaute, ryhmälle annetut tehtävät, vertaisarviointi ja oppimispäiväkirja.

Arvosana 1

•    Tuntee yrittäjyyteen liittyvät käsitteet
•    Hallitsee ohjattuna yrityksen perustamisprosessin
•    Tunnistaa liiketoiminnan suunnittelun tärkeyden START UP vaiheessa olevassa yrityksessä

Arvosana 3

•    Kykenee reflektoimaan oppimaansa
•    Kehittää itsenäisesti yrityksen liikeideaa
•    Ymmärtää jatkuva toiminnan suunnittelun ja kehittämisen merkityksen menestyksen taustalla

Arvosana 5

•    Tuntee eri liiketoimintaympäristöt ja niiden toimintatavat
•    Osaa analysoida liiketoiminnan kehittämistä eri näkökulmasta
•    Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja toimia sen mukaisesti

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen tai oman perustettavan yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Toimintaympäristöä arvioidaan kansainvälisestä näkökulmasta. Toimeksiantaja on kansainvälistymiseen tähtäävä yritys.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
1.    Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
2.    Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Juuso Kokko, Haaga
Pekka Lampi, Haaga