Olet täällä

Asiakasymmärryksen muodostaminen

Asiakasymmärryksen muodostaminen

Tunnus: FPR3RR004
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia trendejä
• osaa tunnistaa erilaisia asiakasryhmiä ja analysoida niiden tarpeita
• ymmärtää estetiikan ilmiönä ja sen suhteen elämyksellisyyteen
• osaa kehittää tuote- ja palvelupaketin
• osaa tunnistaa ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia toimintaympäristössä

Sisältö
• Kuluttajatrendit
• Segmentointi
• Estetiikka- ja elämysteoria
• Innovointi ja tuotekehitys
• Skenaariotyöskentely

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ruokatuotannon johtamisen 1.vuoden erikoistumisopintojaksot suoritettu

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Tuntee opintojakson keskeiset käsitteet
Osaa kuvata erilaisia asiakasryhmiä ja niiden tarpeita
Tunnistaa joiltakin osin omaa prosessin aikaista kehittymistään

Arvosana 3
Hallitsee opintojakson keskeiset käsitteet
Osaa soveltaa oppimaansa asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä
Osaa kuvata omaa oppimistaan

Arvosana 5
Hallitsee monipuolisesti opintojakson keskeiset käsitteet
Osaa monipuolisesti soveltaa ja analysoida opintojaksolla oppimaansa asiakaslähtöisen yrityksen kehittämisessä
Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja toimia sen mukaisesti

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Opintojakson teemoihin tutustutaan maailmanlaajuisesti

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Sami Rekola, Haaga
Heikki Ursin, Haaga