Olet täällä

Ruokatuotannon prosessit (yrittäjä)

Ruokatuotannon prosessit (yrittäjä)

Tunnus: FPR3RR002
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hallitsee ruokatuotannon prosessit
• osaa arvioida yrityksen henkilöstötarpeita
• osaa soveltaa laadun ja vastuullisuuden periaatteita omaan työhönsä
• hallitsee osto- ja logistiikkatoimintoja
• ymmärtää konseptin merkityksen prosessien suunnittelussa

Sisältö
• Ostot ja logistiikka
• Laitesuun.perusteet
• Työturvallisuus (esimiesrooli)
• Soveltava laskenta
• Laatukäsitteistö
• TES ja työvuorolistasuunnittelu
• Tuotannonohjaus
• Ravintolan myyntiprosessi

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin moduuleihin
Suositellaan suoritettavaksi opintojakson Raaka-aineet ja ravitsemus (9 op) jälkeen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa määritellä tuotantoprosessin eri vaiheet, tunnistaa alan TES:n pääperiaatteet, hahmottaa osto- ja logistiikkatoimintojen merkityksen eri konsepteissa, osaa arvioida keittiön toimintaa Oiva-järjestelmän mukaisesti, osaa nimetä alalle merkittäviä kansallisia laatujärjestelmiä.

Arvosana 3
Opiskelija osaa hyödyntää tuotantoprosesseja suunnittelussa ja toteutuksessa, laatia omavalvontasuunnitelman HACCP:n mukaisesti ja suunnitella TES:n mukaisen työvuorolistan. Osaa suunnitella kannattavia ruokatuotteita eri ravintolakonsepteihin.

Arvosana 5
Opiskelija osaa soveltaa tuotantoprosesseja kannattavan ruokatuotteen suunnittelussa ja toteutuksessa, kehittää keittiön toimintaa ja ruokatuotteita vastuullisesti ja hyödyntää osto- ja logistiikkatoimintoja työskentelyssään.

Työelämäyhteydet
Opintojaksossa tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Ruokatuotannon prosesseja tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Opintojaksotehtävässä kansainvälisyyteen liittyviä elementtejä.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä- tai monimuotototeutuksena
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)
Jari Karjalainen, Haaga