Olet täällä

Raaka-aineet ja ravitsemus

Raaka-aineet ja ravitsemus

Tunnus: FPR2RR002
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee ravitsemuksen ja erityisruokavalioiden perusteet
• tuntee raaka-aineet ja osaa annossuunnittelun perusteet
• tuntee ruokaketjun perusteet
• tuntee elintarvikelainsäädännön 

Sisältö

• Ruokajärjestelmä
• Elintarviketieto
• Annossuunnittelu
• Ravitsemustieto
• Menetelmäosaaminen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ruoka-alan toimintaympäristö -moduulin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tunnistaa yleisimmät ravintolassa käytettävät raaka-aineet ja tunnistaa perusmaut sekä tuntee yleisimmät erityisruokavaliot ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Osaa toteuttaa kokeellisen ruoanvalmistuksen työn ohjatusti.

Arvosana 3
Opiskelija osaa hyödyntää raaka-aineita taloudellisesti ja ravitsemuksellisesti annostasolla sekä osaa ravintolaruokien keskeisiä aistittavia ominaisuuksia ja tarjoilla niitä. Osaa toteuttaa ja analysoida kokeellisen ruoanvalmistuksen työn.

Arvosana 5
Opiskelija hyödyntää monipuolisesti raaka-aineita ja ravitsemussuosituksia annossuunnittelussa, toimii suunnitelmallisesti ja on sisäistänyt analyyttisen ajattelutavan.

Työelämäyhteydet
Yritysvierailut

Kansainvälisyys
Opintojaksolla workshop jonka pitää yhteistyökorkeakoulun opettaja.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
b. Tentti ja oppimistehtävät
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Jari Karjalainen, Haaga
Johanna Rajakangas-Tolsa, Haaga