Olet täällä

Ruoka-alan toimintaympäristö

Ruoka-alan toimintaympäristö

Tunnus: FPR2RR001
Laajuus: 9 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee erilaiset toimintaympäristöt
• hallitsee keittiön toimintaympäristönä ja siihen liittyvät järjestelmät
• tuntee palveluasenteen elementit
• tuntee laadun, turvallisuuden ja vastuullisuuden elementit
• tuntee ruoan ja juoman valmistukseen ja tarjoiluun liittyvät keskeiset säädökset

 Sisältö

• Toimialan rakenteet
• Ruokaturvallisuus
• Alan historia ja trendit
• Anniskeluasiat
• Hygieniaosaaminen
• Alan työtehtävät ja standardit

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ruokatuotannon johtamisen koulutuksen soveltuvuuskokeen suorittaminen hyväksytysti. Opintojakso tulee suorittaa samanaikaisesti Ruokatuotantoprojektin (FPR1RR002) kanssa.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.
Mikäli opiskelija saa opintojaksosta hylkäävän arvioinnin, tulee koko opintojakso suorittaa uudelleen. Ei uusintamahdollisuutta.

Arvosana 1
Tunnistaa alan keskeisimmät käsitteet ja palvelun tärkeyden toimialalla. Osaa toimia turvallisesti erilaisissa alan toimintaympäristöissä. Suorittaa hyväksytysti vaaditut alan osaamistodistukset.

Arvosana 3
Soveltaa erikoistumismoduulin sisältöjä käytäntöön itsenäisesti. Hallitsee teknisesti tarjoilun kulun ja osaa palvella itsenäisesti asiakkaita. Osaa kuvata omaa oppimistaan.

Arvosana 5
Osaa kuvata eri liiketoimintaympäristöt ja niiden toimintatavat. Osaa perustella palvelun ja laadun merkityksen osana kestävää kehitystä. Osaa kriittisesti arvioida omaa kehittymistään ja toimia sen mukaisesti.

Työelämäyhteydet
Yritysvierailut

Kansainvälisyys
Alan toimintaympäristöjä tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivätoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Eeva Pajakkala, Haaga
Sami Rekola, Haaga
Heikki Ursin, Haaga