Olet täällä

Kaupallistaminen-projekti

Kaupallistaminen-projekti

Tunnus: FPR1RR004, FPR1RR011 (Osuuskunta)
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Kieli: Suomi
Opintojakson taso: Perusopinnot
Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää projektitoimeksiannon tavoitteet
• osaa laatia projektille soveltuvan projektisuunnitelman
• ymmärtää projektin ja projektijohtamisen keskeiset osa-alueet
• osaa toimia projektissa aikataulun ja muut toimijat huomioiden
• osaa arvioida ja ennakoida projektin riskejä

Sisältö
• Tuotelanseeraus
• Kannattavuuden arviointi

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei ole

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hylätty
Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen eikä kykene itsenäisesti selviytymään annetuista työtehtävistä. Hän ei ole osallistunut projektin aikana suoritettavaan suunnittelutyöhön/toteutukseen eikä ole osoittanut omatoimisuutta. Opiskelija tarvitsee jatkuvasti ohjausta toimissaan. Opiskelija ei ole reflektoinut omaa oppimistaan eikä arvioinut omia työsuorituksiaan riittävästi.

Hyväksytty
Opiskelija tuntee projektimaisen työskentelyn perusteet ja suorittaa annettuihin tehtäviin liittyvät työt hyväksytysti. Hän osaa soveltaa oppimaansa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää monipuolisesti välineitä ja laitteita projektityöskentelyssä. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa oppimistaan ja arvioimaan omia työsuorituksiaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektitöitä yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Opintojakson sisältöihin liitetään myös kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa asioiden tarkastelua.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla
a. Projektiin tai muuhun vastaavaan projektiin osallistuminen
b. Opinnollistaminen

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja(t)
Juuso Kokko, Haaga
Sami Rekola, Haaga