Olet täällä

Ruokatuotanto-projekti

Ruokatuotanto-projekti

Tunnus: FPR1RR002
Laajuus: 4 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: Suomi
Opintojakson taso: Perusopinnot
Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• omaksuu turvallisen ja hygieenisen tavan toimia ammattikeittiössä
• hallitsee käytännön ruoanvalmistuksen perusteet
• tuntee ruokalajeja ja raaka-aineita
• hallitsee välineet ja laitteet, niiden ominaisuudet ja käytön
• hallitsee ammattikeittiön eri toimintatavat

Sisältö
• Ammattikeittiön toiminta
• Raaka-aineet, puolivalmisteet ja einekset
• Keittiön laitteet ja työvälineet
• Keskeiset kylmän–  ja lämpimän keittiön ruokalajit

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ruokatuotannon johtamisen koulutuksen soveltuvuuskokeen suorittaminen hyväksytysti. Projekti tulee suorittaa samanaikaisesti Ruoka-alan toimintaympäristö opintojakson (FPR2RR001) kanssa.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli opiskelija saa projektista hylkäävän arvioinnin, tulee koko projekti suorittaa uudelleen. Ei uusintamahdollisuutta.

Hylätty
Opiskelija ei ole osallistunut lähiopetukseen eikä kykene itsenäisesti selviytymään annetuista työtehtävistä. Hän ei ole osallistunut projektin aikana suoritettavaan suunnittelutyöhön/toteutukseen eikä ole osoittanut omatoimisuutta. Opiskelija tarvitsee jatkuvasti ohjausta toimiessaan ammattikeittiössä. Opiskelija ei ole reflektoinut omaa oppimistaan eikä arvioinut omia työsuorituksiaan riittävästi.

Hyväksytty
Opiskelija tuntee projektimaisen työskentelyn perusteet ja suorittaa annettuihin tehtäviin liittyvät työt hyväksytysti. Hän osaa muokata ja soveltaa perusreseptiikkaa sekä vertailla raaka-aineiden ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia. Lisäksi opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää monipuolisesti opetuskeittiössä olevia välineitä ja laitteita. Opiskelija kykenee reflektoimaan omaa oppimistaan ja arvioimaan omia työsuorituksiaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan projektitöitä yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys
Opintojakson sisältöihin liitetään myös kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa asioiden tarkastelua

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus 
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen
c. Oppimistehtävä(t) 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Jari Karjalainen, Haaga
Birgitta Nelimarkka, Haaga
Sami Rekola, Haaga