Olet täällä

Suomen kielen kirjallinen viestintä (Finnish students)

Suomen kielen kirjallinen viestintä (Finnish students)

Tunnus: FIN4RB005
 Laajuus: 3 op
 Ajoitus: 2. lukuvuosi
 Kieli: suomi
 Opintojakson taso: perusopinnot
 Opintojakson tyyppi: pakollinen
 
Osaamistavoitteet
 Moduulin suoritettuaan opiskelija
 
 • osaa kirjoittaa ja viestiä Haaga-Heliassa sekä tuottaa ja ymmärtää asiatekstejä ja osaa suhtautua lukemaansa kriittisesti
 • tunnistaa oman viestintäkuvansa sekä viestinnän tasonsa ja osaa kehittää niitä
 • osaa kirjallisesti esittää asioita vakuuttavasti sekä sisällöllisesti että visuaalisesti
 • hallitsee yritysviestinnässä tarvittavia perustaitoja
 • hallitsee viestin mukauttamisen
 
Sisältö
 
 • Raportointi Haaga-Heliassa: mm. hyvät lähteet ja lähdemerkinnät, lähdekritiikki
 • Kielenhuolto ja asiatyylinen kirjoittaminen
 • Havainnollistamisen keinot: rakenne, otsikointi, graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
 • Yritysviestinnän tekstilajit: mm. erilaiset tiedotteet, tarjousprosessi ja sen tekstit, asiakaspalautteeseen vastaaminen, muistio, kutsu
 • Viestin mukauttaminen kohderyhmittäin ja kanavittain
 
Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin moduuleihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.
 
Arviointi
Hyväksytty moduuli arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.
 
Arvosana 1
 Osaa hakea tietoa mm. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjallisen viestinnän ohjeistuksesta ja noudattaa niitä. Osaa laatia perusasiakirjoja Wordillä.
 Tunnistaa viestijäkuvan ja osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta.
 Kirjoittaa ymmärrettäviä työelämän tekstejä.
 Ymmärtää eri tekstilajien merkityksen ja erot.
 Noudattaa määräaikoja ja työskentelyohjeita.
 
Arvosana 3
 Hallitsee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjallisen viestinnän ohjeistuksen ja osaa hakea lähdekirjallisuutta.
 Tunnistaa viestijäkuvansa ja osaa kehittää sitä saamansa palautteen pohjalta.
 Osaa laatia ulko- ja kieliasultaan sekä sisällöltään työelämän tekstejä soveltaen itsenäisesti ohjeita.
 Kirjoittaa tyyliltään ja sävyltään asiallisia, organisaation tavoitteisiin ja vastaanottajan tarpeisiin soveltuvia tekstejä ja ymmärtää visuaalisen vaikuttamisen keinoja.
 Työskentelee ammattimaisesti ja noudattaa määräaikoja.
 
Arvosana 5
 Hallitsee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjallisen viestinnän ohjeistuksen ja monipuolisen tiedonhaun.
 Osaa arvioida kriittisesti omaa ja muiden viestijäkuvaa sekä aktiivisesti kehittää niitä.
 Suunnittelee ja laatii sujuvasti työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sopivia, lähetyskelpoisia tekstejä, joiden sisältö, tyyli ja sävy sekä visuaalinen ilme ovat tavoitteen ja organisaation ilmeen mukaisia ja vastaanottajalle hyvin kohdennettuja.
 Hallitsee ammattimaisen ja asiallisen työotteen ja osaa suunnitella omaa ajankäyttöään. On oma-aloitteinen ja jakaa tietoa ja osaamistaan muille.
 
Työelämäyhteydet

 Moduulissa tehdään yrityksen asiakirjaportfolio.
 
Kansainvälisyys

 
Oppimistavat

 Tämän moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
 b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)
 
Moduuliin sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 
Vastuuopettajat
 Eeva Puhakainen, Haaga
 Pekka Huolman, Pasila