Olet täällä

Puheviestintää MaRaTa-alalle

Puheviestintää MaRaTa-alalle

Tunnus: FIN4RB004
Laajuus: 3 opintopistettä
Ajoitus: 2. lukuvuonna
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää, että puheviestintä on keskeinen osa ammatillista osaamista ja menestyksellisen toiminnan perusta suomalaisessa elinkeinoelämässä. Johtaminen on viestintää, ja asiakaspalvelu on ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Opiskelija oppii tunnistamaan, analysoimaan ja kehittämään oman vuorovaikutuksensa eri osa-alueita. Hän hallitsee ryhmässä toimimisen ja henkilökohtaisen vaikuttamisen perusteet.

Opiskelija oppii analysoimaan ja kehittämään omia vuorovaikutus- ja esiintymistaitojaan erityisesti suomalaisessa asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Harjoittelun, analysoinnin ja palautteen avulla opitaan tiedostamaan viestinnän vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Opiskelija oivaltaa hyvän ja vakuuttavan suomen kielen merkityksen johtamisessa ja markkinoinnissa sekä tunnistaa suomalaisen viestintäkulttuurin erityispiirteitä.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Lähiopetus 24 h 
Itsenäinen opiskelu 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opiskelija voi saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustettua suorittamalla opintojaksosta/opintojakson osasta näytön.

Vastuuopettaja
Päivi Mattsoff

Oppimateriaalit
JP Puro: Esimiehen viestintätaidot, WSOY, 2002,
Leif Åberg: Johtamisviestintää!, Gummerus, 2006
Elisa Juholin: Viestinnän vallankumous, Gummerus, 2008
Luentomuistiinpanot
www.kielijelppi.fi
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml

Arviointiperusteet
* Aktiivisuus - vähintään 80 prosenttia (palautteen antaminen, analysointi, kommentointi, harjoituksiin osallistuminen) 25 %
* Puheenvuorot ja harjoitukset (sisältö, esittäminen, rakenne, tyyli, valmistautuminen) 25 %
* Yrityksen myynti rahoittajalle 25 %
* Tentti 25 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arviointikriteerit

Arvosana 1
- Opiskelija pystyy nimeämään oman viestintänsä ominaispiirteitä saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
- Opiskelija osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija tunnistaa yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteet.
- Opiskelija pystyy arvioimaan keskeisimpiä viestinnän taitojaan saamiensa ohjeiden ja palautteen perusteella ja tunnistaa viestintätaidot osana ammattitaitoa.

Arvosana 3
- Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan ja muodostamaan viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
- Opiskelija kuuntelee, havainnoi ja tulkitsee viestejä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii tavoitteellisesti alan vuorovaikutustilanteissa ja tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen.
- Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä.
- Opiskelija tiedostaa kulttuurien vaikutuksen viestintätilanteissa.

Arvosana 5
- Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti. 
- Opiskelija kuuntelee, havainnoi ja tulkitsee viestejä analyyttisesti ja muuttaa toimintatapojaan joustavasti kuullun ja havaitun perusteella
- Opiskelija käyttää viestintätapoja luovasti ja hyödyntää viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti yhteisöjen sisäisissä ja ulkoisissa vuorovaikutustilanteissa.
- Opiskelija viestii alansa asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi, vakuuttavasti ja kiinnostavasti. Opiskelija argumentoi vakuuttavasti.
- Opiskelija tekee joustavasti yhteistyötä kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa.