Olet täällä

Johdannaisintrumentit ja riskienhallinta

Johdannaisintrumentit ja riskienhallinta

Tunnus: FIE8LK102
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 4-5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: suuntautusmisopinnot
OPS: HELI16

Opintojakson kuvaus:

Johdannaisinstrumentit ja riskienhallintakurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen tarpeet suojautua erilaisia hintariskejä vastaan sekä ymmärtää toimintaympäristön, missä rahoitusriskien suojaaminen on tärkeää. Opiskelija ymmärtää johdannaismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet yrityksen rahoitusriskien hallinnassa ja osaa hyödyntää keskeisimpiä johdannaisinstrumentteja erilaisissa riskienhallintatilanteissa. Kurssilla keskitytään erilaisten johdannaisinstrumenttien tunnistamiseen, käyttötarkoitukseen ja niiden hinnoitteluun sekä tutustutaan käytännön esimerkein nykyisiin johdannaisinstrumentteihin. Kurssilla sivutaan tarvittaessa myös johdannaisten kirjanpidollista käsittelyä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa palvella asiakkaita johdannaisinstrumenttien asiantuntijana.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut rahoituksen perusopinnot ja on opintojensa loppupuolella. Opiskelija hallitsee rahoituksen peruslaskutoimitukset ja koronlaskennan eri muotoja.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 •  tuntee joitain rahoitusriskejä sekä johdannaisten käytön mahdollisuuksia yritys- ja sijoitustoiminnassa 
 • osaa valita joitain suojausmenetelmiä ja käyttää jossain määrin johdannaisia sijoitusinstrumentteina.
 • kykenee käyttämään ohjatusti johdannaisia suojaustilanteissa

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tuntee joitain rahoitusriskejä sekä johdannaisten käytön mahdollisuuksia yritys- ja sijoitustoiminnassa 
 • osaa valita joitain suojausmenetelmiä ja käyttää jossain määrin johdannaisia sijoitusinstrumentteina

 

 Osaamistaso 5: Opiskelija

 • ymmärtää perusteellisesti rahoitusriskien luonteen ja riskien tunnistusmenetelmät sekä johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisuudet yritys- ja sijoitustoiminnassa. Hän pystyy arvioimaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja.
 • osaa valita oikeat suojausmenetelmät kustannukset ja riski huomioiden kussakin tilanteessa osake-, valuutta-, korko- ja luottomarkkinoilla.
 • osaa käyttää johdannaisia myös itsenäisinä sijoitusinstrumentteina.
 • kykenee palvelemaan asiakkaita johdannaistuotteiden asiantuntijana
 • osaa tietoja soveltaen toimia johdannaismarkkinoilla ja osaa tehdä erilaisia johdannaiskauppoja itsenäisesti.
 • ymmärtää instrumenttien arvostusperiaatteet.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yritysten käyttämiä esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita alan asiantuntijoina ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

 

Kansainvälisyys

Kurssin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisten pääomamarkkinoiden näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista ja aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia.

Aikataulu

Kurssin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulu ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen.

 

Arviointitavat 

Kirjallinen koe 60 %
Etätehtävien suorittaminen hyväksytysti 40 %
 

Vastuuopettajat
Mika Mustikainen
Arto Elomaa

 

Oppimateriaali

Hull, John C. 2012 (eight edition) tai uudempi painos. Options, futures & other derivatives. Prentice Hall International Inc.
NasdaqOMX 2012. Opi optiot. Itseopiskelumateriaali
Tuntityöskentelyn materiaali ja muu ohjaajien ilmoittama ja jakama materiaali.