Olet täällä

Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus

Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus

Tunnus: FIE8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Rahoituksen ja laskentatoimen perusopinnot sekä vähintään yksi A- tai B-moduli suoritettu joko laskentatoimen tai rahoituksen ASO-kokonaisuuksista.

Oppimistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansainvälisen rahoituksen erityiskysymyksiin kansainvälistyvän yrityksen näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kansainvälisen kaupankäynnin perusteet
 • tuntee ja osaa soveltaa kansainvälisen yritystoiminnan rahoitusmuotoja ja maksutapoja
 • on tutustunut maailmantalouden nykytilaan
 • omaa käsityksen yrityksen ja kansainvälisten rahamarkkinoiden välisestä vuorovaikutuksesta
 • ymmärtää kansainvälistymisen vaikutuksia yrityksen rahoitusratkaisuihin
 • on tietoinen globaalin toimintaympäristön vaikutuksista yrityksen toiminnalle
 • tuntee kansainvälisen rahajärjestelmän ja valuuttariskien hallinnan

Sisältö

 • Yritysten kansainvälinen kanssakäyminen (kaupan teoriat ja kauppapolitiikka)
 • Kansainvälinen rahoitus ja investoinnit
 • Kansainvälistyvän ja kansainvälisen yrityksen rahoituksen hankinta (funding)
 • Valuutta- ja kansainväliset pääomamarkkinat
 • Valuuttakurssien ja korkojen määräytyminen avotaloudessa

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Myös virtuaalitoteutus.

Vastuuopettajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Clark, Ephraim. 2002. International finance, 2. tai uudempi painos, Thomson Learning.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70 %
Harjoitustyö 30%

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.