Olet täällä

Sijoituspalvelut

Sijoituspalvelut

Tunnus: FIE4LH102
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja toimintaperiaatteet sekä eri omaisuusluokkien keskeiset erot. Opiskelija tuntee eri sijoitustuotteiden kuten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, sijoitusrahastojen sekä sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden keskeiset ominaisuudet kuten riskisyyden, kustannusrakenteen ja tuottomahdollisuudet. Lisäksi hän tuntee sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ja eri rahastotyypit sekä osaa hakea vertailuja varten rahastoja koskevaa informaatiota.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita sekä niiden soveltuvuutta, riskejä ja tuottoja sekä tuntee vertailuissa käytettävät keskeisimmät tunnusluvut. Hän pystyy vastaamaan sijoituskohteisiin liittyvissä peruskysymyksissä sekä osaa neuvoa erilaisissa säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija tiedostaa myös eri sijoitusvaihtoehtojen verotukseen vaikuttavat keskeiset ominaisuudet sekä verosuunnittelun mahdollisuudet sijoitustoiminnassa. 

Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinalainsäädännön keskeisen sisällön sekä muita arvopaperimarkkinoiden toimintaan kuten tiedottamiseen, arvopapereiden markkinointiin ja sisäpiirirekisterin sisältöön vaikuttavia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi hän tietää Finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä keskeiset toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä.

 

Opiskelija tuntee sijoituspalvelujen tarjontaan liittyvät vastuukysymykset. Hän tuntee myös sijoitustoimintaan liittyvät perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja pystyy ohjaamaan asiakasta hänen sijoitusvalinnoissaan huomioiden hänen kokonaistilanteensa   

 

Moduulin osat 

 

 1. Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op (FIE4LH102A)
 2. Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5 op (FIE4LH102B)
   

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
 

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä ja Yrityksen talouden hallinta tai hallitsee muutoin vastaavat osaamiset.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

 

 1. Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat (5 op)

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee arvopaperimarkkinoiden rakenteen ja toimintatavat
 • tuntee eri omaisuusluokkien keskeiset ominaisuudet
 • tuntee osakesäästämisen, rahastosäästämisen ja muut keskeiset säästämisvaihtoehdot
 • tuntee sijoitustoimintaan liittyviä riskejä
 • osaa tehdä sijoitustoimintaan liittyviä päätöksiä eri taustatekijät huomioon ottaen

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tuntee sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet ja eri rahastotyypit sekä osaa vertailla niitä
 • osaa vertailla eri sijoitusvaihtoehtojen riskejä ja tuottomahdollisuuksia
 • osaa laatia sijoitussuunnitelmia ja huomioida päätöksenteossa myös verotuksen
 • tuntee sijoitustoimintaan liittyvät keskeiset tunnusluvut ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • osaa kartoittaa sijoituspalveluita hankkivan asiakkaan sijoituskokemuksen ja tarjota hänelle sopivia sijoitusvaihtoehtoja

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa analysoida eri sijoitusvaihtoehtojen tuottomahdollisuuksia
 • osaa vertailla eri sijoitusvaihtoehtojen riskisyyttä
 • osaa analysoida eri sijoitustuotteiden tunnuslukuja ja niiden kehitystä
 • osaa hyödyntää verosuunnittelua sijoitustoiminnassa
 • osaa analysoida sijoituspalveluita hankkivan asiakkaan kannalta sopivia sijoitusvaihtoehtoja ja laatia sijoitussuunnitelman
 • osaa laatia yritykselle ehdotuksen pörssitiedottamisen säännöistä ja mediatyöskentelystä

 

 1. Arvopaperimarkkinoiden sääntely (5 op) 

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • hallitsee sijoitustoimintaan liittyvät yksityisoikeudelliset peruskäsitteet
 • tuntee arvopaperimarkkinoiden perussäännöt ja oikeudenalan keskeiset toimijat
 • tuntee Arvopaperimarkkinalain keskeisen sisällön
 • tuntee pörssiyhtiön viestinnän perusteet

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tuntee sijoituspalveluiden tarjontaa sääntelevät keskeiset menettelytapanormit, kuten lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen sekä alan itsesääntelyn
 • hallitsee sijoitustoimintaan liittyvät keskeisten yksityisoikeudelliset oikeustoimet ja niihin liittyvät peruskäsitteet
 • tuntee tiedottamiseen, arvopaperien markkinointiin ja sisäpiiritietoon liittyviä säännöksiä
 • tuntee osakeyhtiön päätöksentekoa määrittävän lainsäädännön perusteet
 • osaa analysoida yritysten sijoittajasivujen sisältöjä

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa hakea ja soveltaa lainsäädäntöä ja ohjeita arvopaperien markkinoinnin, tiedonantovelvollisuuksien, sisäpiirirekisterien ja sisäpiirintiedon väärinkäytön kannalta.
 • tuntee sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvät vastuukysymykset
 • hallitsee sijoitustoimintaan liittyvät keskeiset yksityisoikeudelliset oikeustoimet, edustuksen, vakuudet, vahingonkorvausvelvoitteet sekä yksityishenkilön että yrityksen näkökulmista
 • osaa osakeyhtiön ja muiden yhtiömuotojen päätöksentekoa määrittävän lainsäädännön perusteet

 

 

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
 

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT- menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet
 

Opintojaksolla voidaan hyödyntää vierailevia luennoitsijoita ja vierailuja sijoitusalaan liittyviin tapahtumiin. Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöinen projekti, esim. Pörssisäätiön Parhaat Sijoittajasivut -kilpailu.

Kansainvälisyys
 

Opintojaksolla käsitellään sijoitustoimintaa myös kansainvälisellä tasolla.

 

Aikataulu

 

Tarkempi aikataulu määritellään toteutussuunnitelmassa.

Oppimistavat

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus tai työn opinnollistaminen.

 

Arviointitavat
 

Tentit 80 %

Projektityöt 20 %

Vastuuopettajat
 

Juha Stenbacka

 

Oppimateriaalit

 

 1. Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat

 

NasdaqOMX Exchanges: ”Opi osakkeet”. 10. painos 2016.

NasdaqOMX Exchanges: ”Opi optiot”, 25. painos 2016

Nousiainen, S, Sundberg, S.: Sijoituspalveluopas, 2. uudistettu painos, 2014

Puttonen, V., Repo, E.: Miten sijoitan rahastoihin?

Pörssisäätiö: Sijoittajan korko-opas, 2016

Pörssisäätiö: Sijoitusrahasto-opas, 2015

Pörssisäätiö: Sijoittajan vero-opas, 2016

Ylönen, M.: Eläkesäästäminen 2014

Järvinen, S., ja  Parviainen, A. 2011. Pääomaturvattu sijoittaminen. 3. uudistettu painos, 2014, Talentum.

Malkiel, B., G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä, 4. painos 2012, Talentum

 

 1. Arvopaperimarkkinoiden sääntely

 

Parkkonen, Jarmo – Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki Luvut 1,2,7,8,10

Finanssialan Keskusliitto: Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään

Hoppu, Esko – Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2014 s. 391-416