Olet täällä

Rahoituksen ajankohtaisseminaari

Rahoituksen ajankohtaisseminaari

Tunnus: FIE4LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi ja/tai englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut rahoituksen tai laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa rahoituksen ammattiosaamista syventävien opintojen B-moduulia ”Yritysrahoituksen erityiskysymykset”.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä yrityksen rahoitussuunnittelun ja sijoitustoiminnan haasteisiin. Opiskelija tutustuu rahoitusinstrumenttien ja rahoitusstrategioiden käyttö-mahdollisuuksiin kansainvälisessä toimintaympäristössä ja saa valmiuksia tehdä niihin liittyviä päätöksiä. Hän osaa soveltaa aikaisemmissa rahoituksen opintojaksoissa omaksumiaan taitoja ja menetelmiä todellisissa päätöksentekotilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee proaktiivisemmin ylläpitää ja kehittää asiakassuhdetta, luottamusta ja asiakasuskollisuutta esim. rahoitusliiketoiminnassa. Hän osaa myös ennakoida asiakkaan tavoitteita ja tarpeita. Opiskelija osaa myös aktiivisesti käyttää tietojärjestelmiä asiakastiedon hyödyntämiseksi ja liiketoiminnan edistämiseksi. Hän voi nähdä mahdollisuuksia tehostaa ja uudistaa palvelutuotantoa uusien tekniikoiden avulla.

Sisältö

Opintojakson osallistujille järjestetään yhteinen rahoitusalan seminaari ajankohtaisesta teemasta (esim. Studia Generalia -tyyppinen toteutus tai luentosarja). Seminaarissa tarkastellaan rahoituksen näkökulmasta ajankohtaisia kansainvälisiä ilmiöitä tai tapahtumia. Tämän jälkeen opiskelijat voivat valita opintojaksokohtaisen tehtävien ja/tai yrityksen toimeksiantaman projektityön suoritustavan.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla laaditaan seminaarin aihealueesta tai yrityksen toimeksiannosta rahoitus- tai sijoituskysymyksiin liittyvä selvitys tai ongelmanratkaisutehtävä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 16 h
Itsenäinen työskentely (tehtävät ja/tai työelämään liittyvä projekti) 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Seminaariin liittyvät ennakko- ja jälkitehtävät hyväksytysti suoritettuna TAI opintojakson aikana ratkaistu työelämään liittyvä tehtävä/projektityö.

Vastuuopettajat

Mika Mustikainen
Annika Sandström

Oppimateriaalit

Oppimateriaali määräytyy seminaarin aihealueen mukaan.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

On tutustunut sijoittajaviestintään ja sijoituskäyttäytymiseen liittyviin kysymyksiin.

 

On tietoinen sijoittajaviestintään ja sijoittajakäyttäytymiseen liittyvistä tietolähteistä.

Hallitsee sijoitusviestintään liittyvät haasteet ja on tietoinen sijoittajakäyttäytymisen teorioiden ja tutkimuksen nykytilasta.

 

Tietää useita sijoittajaviestintään ja sijoittajakäyttäytymiseen liittyviä tietolähteitä.

Tuntee ja hallitsee sijoitusviestintään liittyvät tiedot ja sijoittajakäyttäytymiseen liittyvät teoriat käytännössä.

 

Tuntee hyvin  sijoittajaviestintään ja sijoittajakäyttäytymiseen liittyvät  tietolähteet ja osaa hyödyntää niitä käytännössä.

Taidot

Osaa kuvata sijoitusviestintään  liittyviä lainalaisuuksia.

 

Osaa hankkia lisää tietoa sijoitusviestintään ja sijoituskäyttäytymiseen liittyvistä teemoista.

Tuntee sijoitusviestinnän kentän sekä osaa arvioida sijoittajakäyttäytymista esitettyjen teoriioden valossa.

 

Osaa arvioida sijoituskäyttäytymiseen liittyviä teorioita.

Hallitsee sijoittajaviestinnän ja sijoittajakäyttäytymisen haasteet kurssillä käsitellyn aineiston  perusteella.

 

Osaa luoda tuoreita ratkaisumalleja sijoitusviestinnän ja sijoituskäyttäytymisen ongelmiin.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.

 

Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.

 

Tuo keskusteluun hyviä kysymyksiä yrityksen rahoitusympäristöstä.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.

 

Hyvä kyky toimia itsenäisesti ideointikyky, kyky hakea ratkaisuja sijoittajaviestintään liittyviin ongelmiin.

 Arviointitavat ja niiden painoarvot

Seminaariin liittyvät tehtävät sekä osallistuminen seminaariin.
Osallistumisaktiivisuus (läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun) 40%
Ryhmätyö (sijoittajaviestinnän case-tehtävät, kirjallinen raportti ja työn esitys) 60%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.