Olet täällä

Rahoituksen Excel- ja tietojärjestelmäsovellukset

Rahoituksen Excel- ja tietojärjestelmäsovellukset

Tunnus: FIE4LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Yritysrahoituksen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Lähtökohtana on yhdistää teoria ja talouselämän ilmiöissä tarvittava käytännön rahoituslaskenta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy Excelillä työelämässä eteen tulevista rahoituslaskelmista
  • osaa analysoida ja tulkita rahoituksen laskelmia
  • osaa tehdä rahoituksen laskelmien perusteella johtopäätöksiä.

Sisältö

  • Excelin edistyneemmät ominaisuudet: laskentataulukot, funktiot ja kuviot
  • Regressioanalyysit sekä tuottojen ja riskien mittaaminen
  • Herkkyysanalyysi, todennäköisyysjakaumat
  • Sijoitusten hinnoittelu ja korkoriski
  • Johdannaisten perusteet
  • Muut rahoitustoiminnan tietojärjestelmäsovellukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Juha Nurmonen
Mika Mustikainen

Oppimateriaalit

Vaihekoski, M. 2004 (tai uudempi painos). Rahoitusalan sovellukset ja Excel. WSOY.
Saaranen, P. ja Kolttola E. 2014. Rahoitusta Excelillä.
Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Suorittaa vähintään puolet tuntiharjoituksista hyväksytysti.  Osallistuu tenttiin ja osaa siinä laatia virheettömästi peruslaskutoimituksia. Osaa virheettömästi 70 % harjoitustehtävien ja tentin analyyseistä ja tulkita tulokset sanallisesti. Suoriutuu sekä harjoitustehtävistä itsenäisesti ja tentistä lähes virheettömästi 90 %. Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet. Osaa soveltaa käsitteitä laajempiin yhteyksiin.
Taidot Opiskelija käyttäytyy hyvin ja asenne työskentelyyn on oikea.
Suoriutuu rutiininomaisista sovellustilanteista.
+ Osaa verbaalisesti selittää ja tulkita saamiaan tuloksia.
+ Osaa osin itsenäisesti valita oikeat analysointimenetelmät ja kerätä tarvittavat tiedot.
+ Osaa ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat analysointimenetelmät. Lisäksi hän osaa tehdä tulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.
+ Opiskelija toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa analyyttisesti tarkastella ongelmia laajemmassa kontekstissa.
Pätevyys Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä. Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Pätevyyttä ei mitata tämän opintojakson yhteydessä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Erikseen ilmoitetulla tavalla osaamistehtävillä ja/tai tentillä.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.