Olet täällä

Yritysanalyysi

Yritysanalyysi

Tunnus: FIE4LH002
Laajuus:  3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Yritysrahoituksen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yritysanalyysin keskeisiin osa-alueisiin ja menetelmiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee alueen keskeisimmät käsitteet
  • ymmärtää tilinpäätöksen oikaisujen merkityksen
  • osaa laskea analyysiin liittyvät tärkeimmät kannattavuuden, rahoituksen ja vakavaraisuuden tunnusluvut
  • osaa tulkita tunnuslukujen avulla yrityksen taloudellista tilaa.
  • ymmärtää yrityksen analysoinnin merkityksen päätöksentekoa palvelevana toimintana.

Sisältö

• Yritysanalyysin eri muodot
• Tilinpäätös- ja markkinaperusteiset analyysit ja niiden keskeisimmät tunnusluvut
• Kassavirta/rahavirtalaskelma
• Konkurssin ennustaminen
• Ohjelmiston ja Excelin hyväksikäyttö
• Analyysin raportointi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tarja Aho
Jorma Soppi

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa ja verkkoalustalla jaettava materiaali
Leppiniemi & Leppiniemi. Tilinpäätöksen tulkinta. WSOYPro. Saatavana sähköisesti.
Niskanen & Niskanen. 2004. Tilinpäätösanalyysi. Edita.
Salmi, I. 2012.  Mitä tilinpäätös kertoo? Edita.
Yritystutkimusneuvottelukunta. 2011. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus Kirja.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija  tuntee  joitakin yrityksen analysoinnissa käytettäviä  tilinpäätös-perusteisia menetelmiä ja niihin liittyviä tunnuslukuja. Opiskelija tietää ja tuntee pääosin yrityksen analysoinnissa käytettävät tilinpäätös-, kassa- ja markkinaperusteiset menetelmät ja tunnusluvut. Opiskelija tietää tilinpäätöksen oikaisun periaatteet ja tuntee hyvin yrityksen analysoinnissa käytettävät tilinpäätös-, kassa- ja markkina-perusteiset menetelmät ja tunnusluvut.
Taidot Opiskelija osaa laatia pienimuotoisen raportin  tekemästään yritysanalyysistä, johon hän on osannut liittää yrityksen tilaa kuvaavia joitakin tärkeimpiä tunnuslukuja. Opiskelija osaa analysoida yrityksen taloudellista tilaa melko hyvin tunnuslukujen avulla sekä tuntee analyysiohjelman käyttömahdollisuudet yritysanalyysin teossa. Opiskelija osaa laatia analyysistään hyvän raportin. Opiskelija osaa analysoida  yrityksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla sekä tuntee analyysiohjelman käyttömahdollisuudet yritysanalyysin teossa. Opiskelija osaa laatia monipuolisen raportin tekemästään analyysista.
Pätevyys Opiskelija kykenee määrittelemään yritysanalyysia varten tarvittavan aineiston ja tekemään analyysin pääpiirteittäin annettujen ohjeiden. Opiskelija kykenee tekemään yritysanalyysin keräämästään aineistosta. Hän pystyy kommentoimaan  joiltakin osin hyvin yrityksen tilaa. Opiskelija kykenee arvioimaan tekemäänsä yritysanalyysia kriittisesti ja tekemään siitä johtopäätöksiä analysoidun yrityksen tilasta.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 70 %
Oppimistehtävät 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.