Olet täällä

Johdannaisinstrumentit ja riskienhallinta

Johdannaisinstrumentit ja riskienhallinta

Tunnus: FIE4LH001
Laajuus: 6 op (162h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Yritysrahoituksen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää johdannaismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet
• osaa käyttää johdannaisinstrumentteja erilaisissa riskienhallintatilanteissa
• hallitsee johdannaisten kirjanpitokäsittelyn perusteet
• osaa palvella asiakkaita johdannaisinstrumenttien asiantuntijana

Sisältö

  • Riskilajien tunnistaminen ja riskienhallinnan periaatteet
  • Osakejohdannaisten strategiat ja hinnoittelu
  • Korko-  ja valuuttajohdannaiset
  • Luottojohdannaiset
  • Johdannaisten herkkyysanalyysi
  • Johdannaisten kirjanpitokäsittely

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustaja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 44 h
Etäopetus 117 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Etäopiskelussa opiskelijat suorittavat hyväksytysti neljän oppimistehtävän kokonaisuuden.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Mika Mustikainen
Tarja Aho (kirjanpitokäsittely)

Oppimateriaalit

Hull, John C. 2012 (eighth edition). Options, futures & other derivatives. Prentice Hall International Inc.
NasdaqOMX 2012. Opi optiot.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee joitain rahoitusriskejä sekä johdannaisten käytön mahdollisuuksia yritys- ja sijoitustoiminnassa. Opiskelija tuntee merkittävimmät rahoitusriskit, kustannukset ja riskit huomioon ottaen sekä johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisuudet yritys- ja sijoitustoiminnassa. Opiskelija ymmärtää perusteellisesti rahoitusriskien luonteen ja riskien tunnistusmenetelmät sekä johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisuudet yritys- ja sijoitustoiminnassa. Hän pystyy arvioimaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja.
Taidot Opiskelija osaa valita joitain suojausmenetelmiä ja käyttää jossain määrin johdannaisia sijoitusinstrumentteina.
Opiskelija osaa jonkin verran kirjata johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia.
Opiskelija osaa valita pääsääntöisesti suojausmenetelmät kussakin tilanteessa eri markkinoilla.
Hän osaa käyttää johdannaisinstrumentteja itsenäisinäkin sijoitusinstrumentteina.
Opiskelija osaa kirjata merkittävimmät johdannaisiin liittyvät tapahtumat.
Opiskelija osaa valita oikeat suojausmenetelmät kustannukset ja riski huomioon ottaen kussakin tilanteessa osake-, valuutta-, korko- ja luottomarkkinoilla.
Hän osaa käyttää johdannaisia myös itsenäisinä sijoitusinstrumentteina.
Opiskelija osaa virheettömästi kirjata johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia. Opiskelija kykenee palvelemaan asiakkaita johdannaistuoteiden asiantuntijana.
Pätevyys Opiskelija kykenee käyttämään ohjatusti johdannaisia suojaustilanteissa sekä kirjaamaan niitä. Opiskelija osaa tietoja soveltaen tehdä erilaisia johdannaiskauppoja ja osaa pääosin virheettömästi kirjata johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia.
Opiskelija osaa tarjota asiakkaille johdannaistuotteita riskitaso huomioiden.
Tietoja soveltaen opiskelija osaa toimia johdannaismarkkinoilla ja osaa tehdä erilaisia johdannaiskauppoja itsenäisesti. Opiskelija osaa kirjata virheettömästi johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia sekä ymmärtää instrumenttien arvostusperiaatteet.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 60 %
Etätehtävät 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.