Olet täällä

Johdannaisintrumentit ja riskienhallinta

Johdannaisintrumentit ja riskienhallinta

Tunnus: FIE3LK001

Laajuus: 6 op

Ajoitus: 5. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää johdannaismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet
  • osaa käyttää johdannaisinstrumentteja erilaisissa riskienhallintatilanteissa
  • hallitsee johdannaisten kirjanpitokäsittelyn perusteet
  • osaa palvella asiakkaita johdannaisinstrumenttien asiantuntijana.

Sisältö

  • Rahoitusriskien tunnistamisen perusteet
  • Osakejohdannaisten strategiat ja hinnoittelu
  • Korko-  ja valuuttajohdannaiset
  • Luottojohdannaiset
  • Johdannaisten herkkyysanalyysi
  • Johdannaisten kirjanpitokäsittely

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustaja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso kestää kaksi jaksoa.
Lähiopetus 44h (4 h/vko)
Etäopetus 118h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Teoria ja case-harjoitukset vuorottelevat.
Etäopiskelussa opiskelijat suorittavat arvosteltavia oppimistehtäviä.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Irene Uusitalo
Tarja Aho (kirjanpitokäsittely)

Oppimateriaali

Hull, John C. 2012 (eight edition). Options, futures & other derivatives. Prentice Hall International Inc.
NasdaqOMX 2012. Opi optiot.
Tuntityöskentelyn materiaali ja muu ohjaajien ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

 Tiedot

Opiskelija tuntee joitain rahoitusriskejä sekä johdannaisten käytön mahdollisuuksia yritys- ja sijoitustoiminnassa.

Opiskelija tuntee merkittävimmät rahoitusriskit, kustannukset ja riskit huomioiden sekä johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisuudet yritys- ja sijoitustoiminnassa.

Opiskelija ymmärtää perusteellisesti rahoitusriskien luonteen ja riskien tunnistusmenetelmät sekä johdannaisinstrumenttien käytön mahdollisuudet yritys- ja sijoitustoiminnassa. Hän pystyy arvioimaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja.

 Taidot

Opiskelija osaa valita joitain suojausmenetelmiä ja käyttää jossain määrin johdannaisia sijoitusinstrumentteina. Opiskelija osaa jonkin verran kirjata johdannaisiin liittyviä
liiketapahtumia.

Opiskelija osaa valita pääsääntöisesti suojausmenetelmät kussakin tilanteessa eri markkinoilla. Hän osaa käyttää johdannaisinstrumentteja itsenäisinäkin sijoitusinstrumentteina. Opiskelija osaa kirjata merkittävimmät johdannaisiin liittyvät tapahtumat.

Opiskelija osaa valita oikeat suojausmenetelmät kustannukset ja riski huomioiden kussakin tilanteessa osake-, valuutta-, korko- ja luottomarkkinoilla. Hän osaa käyttää johdannaisia myös itsenäisinä sijoitusinstrumentteina. Opiskelija osaa virheettömästi kirjata johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia. Opiskelija kykenee palvelemaan asiakkaita johdannaistuotteiden asiantuntijana.

 Pätevyys

Opiskelija kykenee käyttämään  ohjatusti  johdannaisia suojaustilanteissa sekä kirjaamaan niitä.

Opiskelija osaa tietoja soveltaen tehdä erilaisia johdannaiskauppoja ja osaa pääosin virheettömästi kirjata johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia. Opiskelija osaa tarjota asiakkaille johdannaistuotteita niiden riskitason huomioiden.

Tietoja soveltaen opiskelija osaa toimia johdannaismarkkinoilla ja osaa tehdä erilaisia johdannaiskauppoja itsenäisesti. Opiskelija osaa kirjata virheettömästi johdannaisiin liittyviä liiketapahtumia sekä ymmärtää instrumenttien arvostusperiaatteet.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 60 %
Etätehtävien suorittaminen hyväksytysti 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.