Olet täällä

Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja treasury-toiminnot

Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja treasury-toiminnot

Tunnus: FIE3LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Yritystoiminnan rahoitus FIE2LH001 sekä Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Yritysrahoitus ja pääomamarkkinat.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yritysrahoituksen keskeisiin alueisiin ja tehtäviin erikokoisissa yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun keskeiset käsitteet
 • osaa tehdä rahoituksen suunnittelu- ja vaihtoehtolaskelmia eri ajanjaksoille
 • tuntee rahoituksen riskit ja ymmärtää rahoituksen ja riskien keskeiset tunnistus- ja hallintamenetelmät
 • tietää yrityksen varainhallinnan keinot ja osaa käyttää niitä
 • tietää konserniyhtiön maksuliikenteen hoitotavat
 • tuntee valuutta- ja termiinikaupan toteutuksen ja osaa käyttää tietojaan käytännön kaupankäyntitilanteissa.
 • tuntee yrityksen toiminnot ja ymmärtää rahoitustoiminnon merkityksen yrityksen sisäisenä palveluyksikkönä.

Sisältö

 • Rahoituksen strateginen suunnittelu
 • Yrityksen likviditeettisuunnittelu ja kassanhallinta
 • Rahoitusriskien hallinta
 • Rahoitusvaihtoehtojen vertailu erikokoisten yritysten näkökulmasta
 • Rahoituksen kustannukset
 • Konsernirahoituksen erityiskysymyksiä ja treasuryn merkitys palveluyksikkönä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan rahoituksen suunnittelua ja riskien hallintaa myös kansainvälistyvän yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 48 h
Itsenäinen opiskelu 113 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuuopettajat

Pekka Palomäki
Arto Talmo

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin muun muassa:
Cooper, R. 2004 tai uudempi. Corporate Treasury and Cash Management. Palgrave Macmillan.
Knüpfer, S. & Puttonen V. 2012 tai uudempi. Moderni Rahoitus. WSOY.
Leppiniemi, J. 2002 tai uudempi. Yritysrahoitus. WSOYPro.
Niskanen, J. & Niskanen, M. 2013 tai uudempi. Yritysrahoitus. EDITA Publishing Oy.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelija tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun ja riskienhallinnan peruskäsitteet ja rahoituksen roolin erityyppisten yritysten taloushallinnossa.

Opiskelija tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun menetelmät eri ajanjaksoilla (strateginen suunnittelu, pitkän ja lyhyen tähtäyksen suunnittelu) ja tuntee perinteisten rahoituksen hankintakanavien ohella mm. pörssilistautumiseen ja pääomasijoituksiin liittyvät periaatteet ja toimintatavat.

 Opiskelija ymmärtää syvällisesti rahoituksen suunnittelun merkityksen erikokoisten yritysten toiminnassa ja osaa analysoida yritysten tekemiä ratkaisuja kriittisesti.

 Taidot

Opiskelija tuntee erilaisten yritysten keskeiset rahoitusratkaisut ja niiden ominaispiirteet.

 Opiskelija osaa analysoida erikokoisten yritysten rahoituksensa hoidossa tekemiä riskienhallinnan ym. ratkaisuja.

 Opiskelija tuntee rahoitusmarkkinoiden ja rahoituksen välitystapojen keskeiset kehityspiirteet Suomessa ja ulkomailla ja osaa soveltaa tietämystään esim. listautuneiden yhtiöiden toiminnan arvioinnissa.

Pätevyys

 Osaa tulkita ja käyttää päätöksenteon tukena rahoituksen suunnittelulaskelmia.

 Opiskelija osaa laatia rahoituksen suunnittelu- ja vaihtoehtoislaskelmia ja hankkia niiden laatimiseen tarvittavaa informaatiota. Tuntee suurehkon yrityksen varainhoidon keskeiset periaatteet ja menetelmät ja voi avustaa valuuttakauppaan liittyvissä tehtävissä.

 Näitä tietoja soveltaen osaa tehdä rahoituksen suunnittelun ja riskienhallinnan laskelmia virheettömästi erilaisissa päätöstilanteissa ja osaa käyttää tietojaan varainhankinta- ja valuuttakauppaa vaativissa tilanteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 70 %
Harjoitustehtävät 30 %
Molemmat osat on suoritettava hyväksyttävästi.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen
Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös
opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.