Olet täällä

Rahoitusliiketoiminnan erityispiirteet

Rahoitusliiketoiminnan erityispiirteet

Tunnus: FIE2LK004
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Johdatus Pankkialalle (FIE1LK003). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Pankki- ja vakuutusliiketoiminta.

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu rahoitusalan liiketoimintaan, suhdanteisiin ja markkinaympäristöön sekä sääntelyyn liittyviin erityispiirteisiin ja ymmärtää niiden vaikutuksen käytännön työtehtävissä sekä alan palveluiden myyntitilanteissa.

Sisältö

Pankin kirjanpito ja tilinpäätös

 • Kirjanpidon ja tilinpäätöksen sääntely
 • Tuloslaskelman ja taseen rakenne
 • Pankin kannattavuus ja tuloslaskenta

Riskienhallinta ja vakavaraisuus

 • Markkinariskit ja niiden merkitys
 • Suhdanteiden vaikutus riskien toteutumiseen
 • Tasehallinta
 • Riskienhallinnan sääntely ja vakavaraisuuden mittaaminen

Luottopäätöksen teko

 • Kotitaloussektori/yksityishenkilöt
 • Yritysluotot
 • Vakuuksien arvonmääritys ja arvostus

Rahoitusalan pääasialliset tuotteet

 • Ottolainaus
 • Antolainaus
 • Sijoittaminen
 • Maksuliike

Työelämäyhteydet

Vierailuluennot/yrityskäynnit, ryhmätyöt

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä , yhteensä 81 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetus  32 tuntia (4x8), josta kirjallinen koe 2 tuntia, itsenäinen työskentely 48 tuntia.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Opettajat

Arto Talmo

Oppimateriaali

Luentojen alussa erikseen ilmoitettava materiaali, internet, Moodle.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

 Tiedot

Tuntee ja tietää rahoitusliiketoiminnan peruskäsitteet ja alan liiketoiminnan perusperiaatteet
ja toimialan perusrakenteen.

Tuntee hyvin luottolaitoksen tilinpäätöksen rakenteen ja kannattavuuslaskennan periaatteet ja pääasialliset järjestelmät.

Tuntee erittäin hyvin rahoitusliiketoiminnan kokonaisuuden, riskienhallinnan ja vakavaraisuuden merkityksen toimialalla.

 Taidot

Hallitsee rahoitusliiketoiminnan tärkeimmät tuotteet ja niiden perusominaisuudet.

Hallitsee erityyppisten rahoitustuotteen merkityksen liiketoiminnassa ja osaa analysoida luottolaitoksen ja sen sisäisen yksikön toiminnan kannattavuutta.

Osaa analysoida luottolaitoksen taserakennetta ja sen seurauksia liiketoiminnassa sekä rahoitusliiketoiminnan tärkeimpiä riskejä.

 Pätevyys

Kykenee identifioimaan tekemiensä analyysien perusteella rahoitusliiketoimintaan liittyviä ongelmia.

Kykenee esittämään ratkaisuvaihtoehtoja havaitsemiinsa ongelmiin ja analysoimaan niihin liittyviä tekijöitä.

 

Kykenee perustellusti tekemään ratkaisuja rahoitusliiketoiminnassa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseksi ja arvioimaan niiden tuloksellisuutta.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70%, palautettavat harjoitukset ja ryhmätyöt 30 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.