Olet täällä

Arvopapereiden hinnoittelu

Arvopapereiden hinnoittelu

Tunnus:  FIE2LK003
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Opetuskieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen (FINA)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut rahoituksen ja matematiikan perusopintoja, esim. Rahoituksen perusteet (FIE1LK005), Yritystoiminnan rahoitus (FIE2LH001), Talous- ja rahoitusmatematiikka (MAT1LK001/2) tai Liike-elämän matematiikka (MAT1LH001). Osa opintojakson toteutuksesta järjestetään yhteistyössä Tilastollinen analyysi (MET2LK001) –opintojakson kanssa, johon samanaikainen osallistuminen on suositeltavaa.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään arvopapereiden arvonmääritysmalleihin, arvopaperisijoittamiseen ja salkkuteoriaan. Opiskelija oppii ymmärtämään sijoitusten vertailussa ja tarkastelussa käytettäviä tunnuslukuja ja riskimittareita, riskin hinnoittelua, sijoitussalkun valintateoriaa sekä sijoitustoiminnan ja varallisuudenhoidon käytännön sovelluksia. Opiskelija tunnistaa sijoittamiseen liittyvät palvelut sekä tuotteet. Hän saa valmiudet eri sijoituskohteiden ja sijoitusstrategioiden tarjoamien vaihtoehtojen analysoimiseen, sekä niitä koskevien ehdotuksien, johtopäätöksien ja raporttien tekemiseen.

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • ymmärtää arvopaperimarkkinoiden toiminnan periaatteet
 • tunnistaa erilaisten sijoitusinstrumenttien ominaispiirteet
 • tuntee sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyvät käytänteet, mm. sijoituspalvelujen myynnin, tuote- esittelyn ja sijoitusneuvonnan aikana tapahtuvat konkreettiset varmistustoimet
 • tuntee tuotteiden analysoinnin ja kaupankäynnin sekä sijoittajan verotukseen liittyviä käytäntöjä
 • osaa arvioida varallisuudenhoitopalvelujen toiminnan tuloksellisuutta
 • kykenee toimimaan arvopaperimarkkinoilla ammattimaisesti

Sisältö

 • Arvopaperimarkkinoiden rakenne ja toiminta
 • Osakkeet, kiinteäkorkoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit
 • Tuotto ja riski: keskeiset käsitteet ja mittaustekniikat
 • Salkkuteoria ja sen sovellukset
 • Rahastosijoittaminen, portfolion suorituskyvyn mittaaminen
 • Sijoittajan verotus
 • Sijoittamisen strategiat
 • Sijoittajapsykologia ja sijoittajaviestintä

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vieraillaan Suomalaisessa sijoitusyhtiössä tai kuullaan muutoin alan ammattilaisten puheenvuoroja. Opiskelijat osallistuvat myös reaaliaikaiseen osakemarkkinoiden simulointipeliin jossa he hallitsevat omaa sijoitussalkkua, tekevät sijoitussuunnitelman sekä virtuaalisia sijoituksia useassa eri pörsseissä.

 

Opetus ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso koostuu lähiopetustunneista, verkkotehtävistä, kirjallisuuskatsauksesta sekä tilastotehtävästä joka toteutetaan yhdessä Tilastollinen analyysi (MET2LK001) –opintojakson kanssa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

 

Vastuuopettaja(t)

Annika Sandström

 

Oppimateriaalit

Nikkinen, J., Rothovius, T. ja P. Sahlström. 2002. Arvopaperisijoittaminen. WSOY.
Muu opettajan ilmoittama materiaali, soveltuvin osin mm.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija on tutustunut sijoittamisen käytäntöön, sekä siihen liittyvän lainsäädännön, verotuksen ja valvonnan periaatteisiin.

 

Hän tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit niihin liittyvine tuotto-odotuksineen ja riskeineen.

 

Hän tuntee joitain arvonmäärityksen teorioista ja peruskäsitteistä, salkkuteorian perusteista, sekä tuoton ja riskin mittaustekniikoista.

edellisten lisäksi opiskelija

 

+ on perehtynyt arvopaperimarkkinoiden rooliin, rakenteeseen ja toimintaan syvällisemmin,  tutustumalla esim. alan kirjallisuuteen.

 

+ tunnistaa rahastojen vertailussa käytettävän tunnuslukujen laskenta- ja raportointikäytännön.

 

+ osaa suorittaa suurimman osan harjoitustehtäviin liittyvästä laskennasta ja osaa avata laskennan tulokset sanallisesti.

 

edellisten lisäksi opiskelija

 

+ on perehtynyt sijoittamisen psykologisiin vaikuttimiin.

 

+ osaa analysoida erilaisia sijoittamisen strategioita, sekä arvioida kuinka sijoittamisen kustannukset vaikuttavat kokonaisuuteen

 

+ osaa kertoa kuinka analyysimittoja tulkitaan sekä esittää miten ne lasketaan.

 

 

Taidot

Opiskelijalla on kyky soveltaa tietoja tehtävien suorittamiseen.

 

Hänellä on valmius työkalujen ja menetelmien käyttöön, sekä menetelmien antamien tulosten sanalliseen selittämiseen.

 

+ osaa keskeisten käsitteiden osalta tuottaa selkeän verbaalisen, symbolisen ja/tai kuvallisen esitysmuodon, kun yksi esitysmuoto annetaan.

+ osaa hyödyntää sijoitustoiminnan asiakaspalvelussa käytettäviä varmistustoimia, joilla taataan että asiakkaan etu ja lain säädökset toteutuvat.

 

+ osaa itsenäisesti valita oikeat sijoitustoiminnan analysointimenetelmät sekä kerätä niiden ratkaisemiseen tarvittavat tiedot.

 

+ toimii oma-aloitteisesti, kriittisesti ja osaa tarkastella sijoittamiseen liittyviä haasteita laajemmassa kontekstissa.

Pätevyys

 

Edellisten sekä henkilökohtaisten muiden valmiuksien hyväksikäyttö omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

1) Tentti 50 %
2) Tehtävät 50%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.