Olet täällä

Yritystoiminnan rahoitus

Yritystoiminnan rahoitus

Tunnus: FIE2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut Yritystoiminta ja yrittäjyys, Liike-elämän matematiikka sekä Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus -opintojaksot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija rahoituksen peruskäsitteisiin sekä
investointi- ja käyttöpääomalaskelmiin. Opiskelijalle muodostuu näkemys rahoitusmarkkinoista ja
rahoituksen merkityksestä erityyppisten yritysten toiminnassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee rahoituksen peruskäsitteet
  • ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toiminnan
  • osaa suunnitella yrityksen rahoitusrakennetta sekä
  • tuntee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Sisältö

  • Rahoitusmarkkinoiden rakenne ja toiminta
  • Yrityksen rahoitussuunnittelun perusteet
  • Investointilaskelmien laatiminen
  • Käyttöpääomalaskelmien laatiminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuuopettajat

Hanni Jussi
Hanni Ville
Pekka Palomäki
Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Leppiniemi, J. 2009: Rahoitus, 5. uudistettu painos, WSOY.  tai  vastaavansisältöinen verkkokirja : Leppiniemi-Lounasmeri : Yritysrahoitus (Talentum)
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama opetusmateriaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelija tuntee yritysrahoituksen peruskäsitteitä ja joitakin olennaisimpia rahoitusmarkkinoiden toimijoita.

 Opiskelija tuntee yritysrahoituksen peruskäsitteet ja rahoitusmarkkinoiden rakenteet.

 Opiskelija ymmärtää perusteellisesti rahoituksen merkityksen yrityksen toiminnassa ja nykyaikaisten rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja merkityksen sekä kehityspiirteet.

 Taidot

Opiskelija osaa kuvata rahoitusmarkkinoiden olennaiset piirteet ja instituutiot.

 Opiskelija osaa kuvata eri rahoitusmarkkinatoimijoiden merkityksen yritysrahoituksen kannalta eri tilanteissa ja osaa analysoida eri rahoitusmarkkinatoimijoiden tuotteita yritysrahoituksessa.

 Opiskelija osaa analysoida rahoitusmarkkinoiden eri toimijoiden ja markkinatilanteen vaikutuksen erityyppisiin yritysrahoitusta koskeviin päätöstilanteisiin ja osaa vertailla ja suositella eri rahoitusmarkkinatoimijoiden tuotteita yritysrahoituksessa.

 Pätevyys

 Osaa joitakin investointilaskelmien perusperiaatteita ja osan käyttöpääomalaskelmien laadintaperiaatteista. Pystyy arvioimaan joitakin yrityksen rahoitusratkaisuja.

 Osaa tehdä investointilaskelmia ja käyttöpääomalaskelmia pääosin virheettömästi. Osaa analysoida jonkin verran yritysrahoitusratkaisuissaan tekemiä valintoja markkinoiden tietämyksensä perusteella.

 Näitä tietoja soveltaen osaa tehdä investointilaskelmia ja käyttöpääomalaskelmia virheettömästi erilaisissa päätöstilanteissa. Osaa analysoida ja verrata erilaisten rahoitus- ja sijoitusvaihtoehtojen merkitystä erilaisissa rahaoitusmarkkinaolosuhteissa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 70 %
Ryhmän raportti ja/tai muut etätehtävät 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.