Olet täällä

Rahoituksen perusteet

Rahoituksen perusteet

Tunnus: FIE1LK005

Laajuus: 3 op (80 h)

Ajoitus: 1. lukukausi

Kieli: suomi ja englanti

Opintojakson taso: perusopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnot alkavat alkeista joten aikaisempia opintojaksoja ei edellytetä. Opiskeilija voi hankkia itselleen suositeltavia taustatietoja esim. opintojaksoilta ”Yritystoiminta ja yrittäjyys” (BUS1LK001), ”Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet” (ACC1LK001) sekä ”Talous- ja rahoitusmatematiikka 1” (MAT1LK001).

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa johdannon yritysrahoituksen peruskysymyksiin, rahoitusmarkkinoiden toimintaan, sekä rahoituksen suunnittelumalleissa ja laskelmissa käytettäviin menetelmiin. Rahoituksen eri osa-alueita käsitellään yleisellä tasolla niin yksityishenkilöitä, yrityksiä, kuin julkista sektoria koskevina kokonaisuuksina. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahan aika-arvon merkityksen sekä arvon muodostumisen periaatteet. Hän osaa määritellä yrityksen rahoitussuunnitteluun liittyviä peruskysymyksiä ja tunnistaa yrityksen eri rahoitusvaihtoehtoja. Hän ymmärtää rahoitustoiminnon merkityksen yrityksen sisäisenä palveluyksikkönä. Opiskelija on tutustunut rahoitusmarkkinoiden toimintaan, eri arvopaperilajeihin sekä niiden hinnoittelumekanismeihin. Hän osaa laatia käyttöpääoma- ja investointilaskelmia, myös Excel-työvälinettä hyödyntäen.

Sisältö

  • Yritystoiminnan tavoitteet, yrityksen rahavirrat ja taloudelliset riskit
  • Yrityksen omistajien, johdon ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus
  • Yrityksen elinkaaren rahoitusvaihtoehdot ja investointipäätökset
  • Kassanhallinta ja maksuliikenne, yrityksen käyttöpääomalaskelmat
  • Rahoitusmarkkinoiden rakenne, toiminta ja toimijat
  • Erilaiset arvopaperit; liikkeellelasku, toiminta ja toimijat
  • Markkinakorkojen määräytyminen ja sijoitusten tuoton laskeminen
  • Rahoituksen oppiaine ja työtehtävät, sidonnaisuudet muihin osaamisiin

Työelämäyhteydet

Opintojakson yhteyteen voidaan järjestää aiheeseen liittyvä ajankohtainen Studia Generalia –seminaari tai vierailijaluentoja yrityselämän edustajien kanssa.

Kansainvälisyys

Rahoituksen oppiainetta ja sen sidonnaisuuksia muihin oppiaineisiin, sekä alan työtehtäviin tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetustunteja ja itsenäistä työskentelyä, yhteensä 80 h opiskelijan työtä.
Luennot ja harjoitukset (22h), ATK-harjoitukset (6h + 2h), Tentti (2h).
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Annika Sandström
Pirjo Saaranen

 

Oppimateriaalit

Niskanen, J. & Niskanen M.  2010. Yritysrahoitus. Edita Publishing Oy. Helsinki.

Saaranen, P & Kolttola E. 2011. Rahoitusmatematiikkaa Excelillä. Ostettavissa HBC Servicestä.

Luentomonisteet, tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Arviointikriteereitä sovelletaan tenttiin sekä harjoitustehtäviin.
Kirjallinen tenttti 50%, tehtävät 25%, ATK-harjoitustehtävät, 25%.
Kaikki osat tulee olla hyväksytysti suoritettu.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.