Olet täällä

NY Start Up (Nuori yrittäjyys)

NY Start Up (Nuori yrittäjyys)

*in English at the end of the page

NY Start Up (Nuori Yrittäjyys)

Tunnus: ENT8LH101
Laajuus: 10 op
Ajoitus: sopimuksen mukaan
Kieli: suomi ja englanti
OPS: HH:n koulutusohjelmat
Opintojakson taso: ammattiopinnot tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Sisältö
 

NY Start Up ( http://nystartup.fi/ ) on ohjelma, jossa opiskelijat perustavat opintojakson ajaksi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Yritys toimii ideoiden testilaboratoriona, tarjoaa mahdollisuuden soveltaa työelämätaitoja käytäntöön oman yrityksen kautta ja antaa opiskelijalle kuvan siitä, millaista on työskennellä omassa tai pienessä yrityksessä. Lisäksi opintojaksolla on mahdollisuus verkostoitua muiden NY-opiskelijoiden kanssa. Ohjelmasta käytetään myös nimeä ”Korkea-asteen vuosi yrittäjänä”.

 

Opintojakso on suunniteltu soveltuvaksi eri alojen opiskelijoille. Perustiedot liiketaloudesta eivät ole haitaksi, mutta opintojakson vahvuudet perustuvat sen poikkitieteellisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Mukaan tullessa ei tarvitse olla omaa valmista liikeideaa tiedossa. Tärkeintä on halu ja innostus lähteä luomaan uutta ja oppimaan oman tekemisen kautta. 

 

Opiskelijat muodostavat pienryhmiä ja perustavat ryhmissä yrityksen lukuvuoden ajaksi. Yritys toimii oikeilla markkinoilla tarjoten tuotteita tai palveluita asiakkaille. NY Start Up tarjoaa erinomaisen pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Perustettavan yrityksen toiminta on verotonta 8.500 euroon saakka. Vastaavia opintoja järjestetään samanaikaisesti muissa korkeakouluissa ympäri Suomea. Työskentely huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, jossa opiskelijat kilvoittelevat keskenään parhaasta yritysideasta. Voittajatiimi pääsee edustamaan Suomea Eurooppa-tasolla.

 

Kurssi on osa eurooppalaista JA Start Up Program -kokonaisuutta, ja vastaavanlaisia kursseja järjestetään eri Euroopan maissa. Suomessa NY Start Up on korkeakoulujen yhteinen ohjelma, jota hallinnoi Nuori Yrittäjyys Ry (http://nuoriyrittajyys.fi/  ).  Pääkaupunkiseudulla opintojakso toteutetaan yhdessä eri korkeakoulujen kanssa. Opiskelijatiimit kootaan monialaisiksi.

 

 

NY Start up’n ohjelmarunko:

 1. tiimiytyminen (mahdollisuuksien hahmottaminen ja tiimiytyminen)
 2. ideointi ja yritys
 3. liiketoimintamallin kehittäminen ja liikeidean testaaminen (liiketoimintasuunnitelma)
 4. yritykset toiminnassa
 5. tulevaisuuden suunnitelmat

Lisäksi:

 • aloitusleiri
 • sparraukset ja tiimitapaamiset myös muiden korkeakoulujen kanssa
 • lähiopetus
 • oppimipäiväkirjat (3 kpl) sekä loppuraportti
 • Online-tehtävät
 • valmistautuminen NY Start Up –kilpailuun (mm. hissipuhe/pitchaus)
 • valitut tiimit pääsevät NY Start Up –finaaliin (Suomen Mestaruus)
 • yksi tiimi pääsee mukaan NY Start Up -Euroopan Mestaruus –kilpailuihin

Aikataulu: Kesto 3-4 periodia. NY Start up -ohjelma tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa ja aikataulu muokataan yhteisesti opintojakson edetessä. Ohjelmaan sisältyy vierailijoita, yritystapaamisia, workshopeja ja asiantuntijasparraajien tapaamisia, joista sovitaan sitä mukaa, kun ohjelmassa edetään. SM–kilpailut ja EM–kilpailu järjestetään NY-organisaation toimesta.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso voidaan liittää Liiketalouden yrittäjyysopintojen syventäviin opintokokonaisuuksiin tai vapaasti valittaviin. Opintojakso sopii hyvin kenelle tahansa opiskelijalle, jota yrittäjyys aiheena kiinnostaa.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Yrittäjyys on uusien mahdollisuuksien ja ratkaisujen luomista epävarmoissa oloissa. Se on innovatiivista toimintaa, jonka tuloksena olemassa olevat yritykset uudistuvat ja uusia yrityksiä syntyy. Lisäksi yrittäjänä toimiminen voi olla monessa ammatissa keskeinen työn tekemisen muoto. Ohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä tilaisuus soveltaa oppimaansa tietopohjaa aidossa liiketoimintaympäristössä. Opintojakson jälkeen opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta yritysideoiden hahmottamisesta, testaamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä.

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tietää, mitä yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittaa.
 • tietää ideoinnin ja yritystoiminnan suunnittelun vaiheet ja osaa olla tiimin jäsen.
 • seuraa kehittymistään oppimispäiväkirjassa.
 • osaa luetella yrittäjältä vaadittavat osaamiset ja tietää, mitä haasteita on yritystoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä.
 • osaa tehdä liiketoimintamallin ja ymmärtää liiketoimintasuunnitelman tekemisen tärkeyden.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • hallitsee yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet.
 • osaa toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä.
 • tietää hyvin, mitä oman yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan.
 • seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa.
 • pystyy tarvittaessa toimimaan yrittäjämäisesti ja havaitsee erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään.
 • osaa tehdä hyvän liiketoimintamallin ja hahmotella liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • hallitsee yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet hyvin.
 • osaa toimia rakentavasti innovatiivisen tiimin vetäjänä ja jäsenenä.
 • seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa ja pyrkii tietoisesti jatkuvaan kehittymiseen.
 • pystyy hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään.
 • tunnistaa ja arvioi yrittäjän osaamistarpeita kiitettävästi ja toimii itse yrittäjämäisesti.
 • tietää, mitä haasteita yritystoiminnan aloittamisessa on ja osaa kiitettävästi ratkaista eteen tulevia ongelmia.
 • osaa suunnitella, kehittää ja arvioida yrityksen toimintaa liiketoimintamallin avulla sekä tehdä toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksoa ei voi AHOT’oida tai hyväksilukea. Jos olet aikaisemmin osallistunut esim. toisen asteen Nuori Yrittäjyys –koulutukseen, ota yhteyttä vastuuopettajiin.

Työelämäyhteydet
Nuori Yrittäjyys tekee yhteistyötä monien suomalaisten sekä kansainvälisten yritysten kanssa, mm. Microsoft ja Roschier Asianajotoimisto.

Kansainvälisyys
Haaga-Helian paras tiimi pääsee Suomen Mestaruus -kilpailuihin. Suomesta lähetetään voittajatiimi Euroopan Mestaruus –kilpailuihin.

Oppimistavat

 • tiimitapaamiset (ml. NY Start Up -Team –oppimisportaali) 80-120 h
 • lähiopetus ja henkilökohtainen konsultointi 30–70 h
 • itsenäinen oppiminen (ml. Ny Start Up –oppimisportaali) 80–120 h
 • NY Start Up –kilpailu 20–150  http://nystartup.fi

Arviointitavat

100% yrittäjämäinen ote; tekee kiitettävästi pyydetyt tehtävät.

Vastuuopettaja/t

Tarja Römer-Paakkanen
Maija Suonpää
Tarja Jokinen
Ilkka Malinen

Oppimateriaalit  

Nuori Yrittäjyys -oppimisympäristö sekä erikseen sovittava materiaali.

=================

JA Start Up

Code: ENT8LH101
Scope: 10 op
Timing: TBA
Language: Finnish and English
Curriculum: Haaga-Helia curriculum
Course level: Specialisation studies
Course type: free choice

Starting level and linkage with other courses 

No prerequisites.  The course can be linked to the entrepreneurship specialization studies in GloBBA or to free-choice studies. The course suits for all students who are interested in entrepreneurship. This course can partly replace the basic Entrepreneurship course in GloBBA degree programme.

Contents

JA (Junior Achievement) Start Up is an educational program where students establish their own JA Company, which operates on real money, for one term or one calendar year. The company will function as a test lab for students’ ideas, provide a possibility to put working life skills into practice, and give students’ an idea of what it is like to work in a small private company. In addition, students can grow their networks by connecting with other JA students.

The program is suitable for all students despite the field of study. Basic knowledge in business is an advantage but the program is based on multidisciplinary and learning by doing together. Students do not have to have a business idea at the beginning. More important is that the student has a will and enthusiasm to create new and learn by doing.

The students form small teams and establish their companies for one term or one academic year. A Student Company operates like any actual company, offering its products and services to clients. JA Start Up gives an excellent opportunity to students to test their ideas and develop business skills. Student Companies’ are not liable to VAT as long as the net revenue of operations stays under 8.500.

JA Start Up Program is a program for all Universities and Universities of Applied Sciences in Finland. The Program ends to a national competition, where the students compete on the best business idea and the best JA Company is chosen. The winning company gets to participate in JA-YE Europe Enterprise Challenge for university and college-level student companies.

The course is a part of the European JA Start Up Program and similar courses are arranged throughout Europe. In Finland the program is coordinated by Junior Achievement – Young Enterprise Finland (Nuori yrittäjyys ry), which is a non-governmental organization. More information available at: www.nuoriyrittajyys.fi. In the metropolitan area the course is conducted in cooperation with other universities and universities of applied sciences and the student teams will be multidiciplinary.

The content is adjusted according to the students and teams. In general the course consists of:

 • start camp
 • team building and ideation
 • development of business ideas
 • developing a business model and testing the business idea
 • creating a business plan
 • companies in operations
 • coaching sessions and team meetings with other universities or universities of applied sciences
 • regional fairs
 • preparing for the JA Start Up competition (eg. elevator speech/pitching)
 • selection to JA Start Up Finals (Finnish championship)
 • NY Start Up Finals

The length of the course is 3 – 4 periods. The schedule is adjusted as the course is going. The course cooperates with other universities and universities of applied sciences in the metropolitan area. Therefore it is not possible to agree on the guest lectures and company visits very early.  The national and international competetitions are organised by JA Finland and JA-YE Europe.

Learning outcomes and assessment

Entrepreneurship is about creating possibilities and solutions in uncertain conditions. It is innovative actions resulting in new and improved companies. In many occupations entrepreneurship is the main form of working. The aim of the program is to offer students practical experiences of entrepreneurship and a chance to apply their knowledge in an authentic business environment. After the course students have gained personal experience in creating and testing business ideas and establishing a business.

Grade 1: The student

 • knows what entrepreneurial procedures and methods are.
 • knows the phases of ideation and business development and is able to work in a team.
 • follows his/her development in a learning diary.
 • can list the skills required for an entrepreneur and knows the challenges that starting and developing a business includes.
 • is able to develop a business model and understands the importance of a business plan.

Grade 3: The student

 • has a good knowledge and understanding of business ideation, business planning and establishing a business.
 • is able to work as an active member in a team.
 • has a good conception of what is needed to start one’s own business.
 • follows his/her development analytically in a learning diary.
 • can act in an entrepreneurial way when needed and observes opportunities in his/her surroundings.
 • is able to create a good business model and outline a business plan.

Grade 5: The student

 • has an excellent knowledge and understanding of business ideation, business planning and establishing a business.
 • is able to work constructively and innovatively as a team leader and a team member.
 • follows analytically his/her development in a learning diary and aims consciously at constant development.
 • is able to make use of different opportunities in his/her surroundings.
 • recognises and assesses the entrepreneurial skill requirements well and behaves in an entrepreneurial way himself/herself.
 • knows which challenges there are to establish a business and can creatively solve problems.
 • is able to plan, develop and assess an operating business by using a business model and he/she can outline a feasible business plan.

Entrepreneurial attitude and actions 100%. Including creating and developing of the business plan and completion of other assignments. The course is graded on scale 1 – 5.

Recognising and validating prior learning (RPL)

The course cannot be recognised as a prior learning. If you have previously taken part in other JA Program, for example during the secondary level studies, please contact the course teachers responsible for this course.

Cooperation with the business community

JA Finland cooperates with many Finnish and international companies, for example Microsoft and Roschier law firm.

Internationality

Haaga-Helia’s best team takes part in the JA Start Up national competition. The winning company gets to participate in JA-YE Europe Enterprise Challenge for university and college-level student companies.paras tiimi pääsee Suomen Mestaruus -kilpailuihin.

Learning methods

 • team meetings (incl.  NY Start Up -Team portal) 80-120 h
 • contact sessions and personal consulting 30–70 h
 • independent learning (incl. Ny Start Up portal) 80–120 h
 • NY Start Up competition 20–150  http://nystartup.fi

Teacher in charge

Tarja Römer-Paakkanen

Maija Suonpää

Tarja Jokinen

Ilkka Malinen

 

Learning material

NY Start Up portal and other possible material.