Olet täällä

Oman yrittäjyyden kehittäminen

Oman yrittäjyyden kehittäminen

Tunnus: ENT4LH101

Laajuus: 10 op

Ajoitus: sl/kl (16 vko toteutus). Opinnoissa pyritään noudattamaan opiskelijan oppimisen ja yritysidean kehittämisen vaatimaa aikataulua. Asiakaslupauksena on tarjota tukea oman yrittäjyyden ja oman idean kehittämiseen, silloin kuin se on opiskelijan oman prosessin kannalta ajankohtaista. Yrittäjyys ja verkostot –suuntautumisen opinnoissa ’häivytetään’ opintojaksorajat, koska opinnoissa pyritään tukemaan sekä opiskelijan kokonaisvaltaista yrittäjyyteen kasvamisen prosessia että hänen yritysideansa kehittämisprosessia. 

Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso:
Opintojakson tyyppi:

 

Moduulin kuvaus 

 

Oman yrittäjyyden kehittäminen –moduulin Yrittäjävalmennus -osassa opiskelija kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan sekä yrittäjä- ja liiketoimintaosaamistaan. Erityisenä tavoitteena on pohtia omaa kasvua yrittäjyyteen ja suunnitella omaa yrittäjyyden polkua. Opiskelija arvioi, mitä yrittäjän pitää osata, minkälaisia kompetensseja yrittäjänä toimiminen edellyttää ja minkälaista osaamista hänellä itsellään on ja mitkä ovat hänen ammatilliset kehittämistarpeensa. Opiskelijaa ohjataan tekemään oma ”yrittäjyysHops”, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää hänen yrittäjä- ja liiketoimintaosaamistaan ja auttaa häntä ideansa toteuttamisessa. Opiskelija arvioi omaa yritysideaansa, kehittää sitä liikeideaksi, arvioi yrityksen toimintamahdollisuuksia ja laatii yrityksen käynnistämissuunnitelman liiketoimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman avulla (sis. mm. toimintaympäristön analyysit ja taloudelliset laskelmat). 

 

Moduulin Yrittäjäksi ryhtymisen tavat -osassa opiskelija tutustuu erilaisiin liiketoiminnan aloittamistapoihin, kuten olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämisen ja jatkamisen erilaisiin vaihtoehtoihin (esim. yrityskauppa, omistajapolven vaihdos, sukupolvenvaihdos) sekä uuden yrityksen perustamisprosessiin. Tässä osassa tutustutaan myös oman yrityksen käynnistämiseen ja toimintaan liittyviin juridisiin seikkoihin.

 

 

Moduulin osat 

 

Yrittäjävalmennus:

 • Kasvu yrittäjyyteen
 • Liiketoiminnan suunnittelu (liiketoimintamalli/liiketoimintasuunnitelma sekä budjetointi)

 

Yrittäjäksi ryhtymisen tavat:  

 • Omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, yrityskauppa ja yrityksen perustaminen 
 • Juridiikkaa pienyrittäjälle

 

 

 

 

ENT4LH101A Yrittäjävalmennus 5 op

Yrittäjävalmennuksessa kehitetään omia yrittäjävalmiuksia ja yrittäjyyteen liittyviä osaamisia, kuten vuorovaikutus-, organisointi-, ja sitoutumisosaamista.  Lisäksi opiskelija arvioi käytännössä omaa ideaansa liiketoimintamallia käyttäen ja laatii omaan ideaan perustuvan liiketoimintasuunnitelman (käsite-, mahdollisuus- ja strategiaosaaminen). 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija tunnistaa yrittäjäksi kasvamisen, yrittäjäksi ryhtymisen ja yrityksen ideoinnin, suunnittelun ja perustamisen vaiheet. Opiskelija tietää, mitä yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittaa. Hän seuraa kehittymistään oppimispäiväkirjassa. Hän tietää, mitkä ovat keskeisimmät oman yrityksen aloittamiseen tarvittavat valinnat ja toimenpiteet. Hän osaa luetella yrittäjältä vaadittavat osaamiset ja tietää, mitä haasteita on yritystoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä. Opiskelija osaa kuvata liiketoimintamallin ja laatia liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi tai kehittämiseksi.

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija tietää hyvin, mitä yrittäjän täytyy osata, miten omaa yrittäjyysosaamista voi kehittää ja mitä oman yritystoiminnan aloittamiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen tarvitaan. Hän seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa. Hän pystyy toimimaan yrittäjämäisesti ja havaitsee erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Opiskelija tuntee vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, osaa soveltaa niitä käytännössä ja osaa tehdä hyvän liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi tai kehittämiseksi.

Osaamistaso 5:

Opiskelija osaa arvioida, mitä yrittäjän täytyy osata luodakseen ja kehittääkseen liiketoimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän seuraa analyyttisesti kehittymistään oppimispäiväkirjassa ja pyrkii tietoisesti kehittämään omaa osaamistaan ja rakentamaan osaavaa tiimiä tai verkostoa. Hän toimii yrittäjämäisesti ja osaa hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Hän tietää, mitä haasteita yritystoiminnan aloittamisessa on ja osaa ratkaista eteen tulevia ongelmia. Hän osaa suunnitella, kehittää ja arvioida yrityksen toimintaa liiketoimintamallin avulla sekä tehdä toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman tai yrityksen kehittämissuunnitelman.

 

ENT4LH101B Yrittäjäksi ryhtymisen tavat 5 op

 

Yrittäjäksi ryhtymisen tavat –osassa opiskelija tutustuu kirjallisuuden ja käytännön esimerkkien avulla erilaisiin yrittäjäksi ryhtymisen tapoihin, kuten omistajanvaihdokseen, sukupolvenvaihdokseen, yrityskauppaan, ketju-/franchising-yrittäjyyteen sekä uuden yrityksen perustamiseen sekä niihin liittyviin käsitteisiin, prosesseihin ja juridisiin seikkoihin (käsiteosaaminen). Opiskelija oppii myös arvioimaan, miten erilaiset yrittäjäksi ryhtymisen tavat eroavat toisistaan, minkälaisia sekä henkisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja juridisia haasteita tai mahdollisuuksia niihin liittyy. Lisäksi hän oppii arvioimaan, minkälaisia strategia- ja kehittämisvaihtoehtoja näihin tapoihin liittyy (strategia- ja organisointiosaaminen). 

 

 

 

 

 

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija tutustuu omistajanvaihdokseen, sukupolvenvaihdokseen, yrityskauppaan ja ketju-/franchising-yrittäjyyteen sekä oppii uuden yrityksen perustamisprosessien vaiheet. Hän tietää, että näihin prosesseihin liittyy erilaisia henkisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja juridisia seikkoja, jotka vaikuttavat yrittäjän päätöksentekoon ja valintoihin. Hän pystyy osallistumaan yrittäjäksi ryhtymisen prosesseihin osana tiimiä. Hän tuntee yrittäjäksi ryhtymisen tapoihin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinnan, käytön ja tarjoamisen periaatteita.  

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija osaa nähdä omistajanvaihdokseen, sukupolvenvaihdokseen, yrityskauppaan ja ketju-/franchising-yrittäjyyteen liittyviä sekä uuden yrityksen perustamisprosessin keskeisiä eroavaisuuksia. Hän tunnistaa henkisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja juridisia seikkoja, jotka vaikuttavat yrittäjän päätöksentekoon ja valintoihin. Hän osaa hyödyntää omaa osaamistaan erilaisten yrittäjäksi ryhtymisen tapojen asiantuntijapalveluiden hankinnassa. Hän pystyy osallistumaan yrittäjäksi ryhtymiseen liittyviin suunnittelu- ja toteuttamisprosesseihin.

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija osaa arvioida omistajanvaihdokseen, sukupolvenvaihdokseen, yrityskauppoihin, franchising-yrittäjyyteen ja uuden yrityksen perustamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa tehdä erilaisiin yrittäjäksi ryhtymisen tapoihin liittyviä prosessi- ja kehittämissuunnitelmia sekä osallistua ammattilaisena toteuttamisprosesseihin.  

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Moduulissa ei ole edeltävyysehtoja. Moduuli soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta. Moduulin opintoihin voi tulla missä vaiheessa opintoja tahansa eikä omaa ideaa tarvitse olla. Moduulin opinnot sopivat hyvin myös sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita yrittäjän urasta vaan, jotka uskovat tulevaisuudessa työskentelevänsä pienyrityksessä tai pienyrittäjien sidosryhmän palveluksessa. Haaga-Helian Start Up School -opintoja sekä NY Nuori yrittäjyys korkeakoulu -ohjelmia voidaan joustavasti sisällyttää osaksi Yrittäjyys ja verkostot -suuntautumisopintoja.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet

Moduulissa toimitaan yhteistyössä pienyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjyyden asiantuntijoiden kanssa ja hyödynnetään erilaisia yrittäjyyden verkostoja muun muassa opiskelijayrittäjien mentoroinnissa.

Kansainvälisyys

Globaali liiketoimintaympäristö on lähtökohtana moduulin opinnoissa ja opiskelijayrittäjän idean mukaisesti kansainvälisyys sisältyy liiketoiminnan suunnitteluun.

Sisältö

Minä yrittäjänä – asenne, valmiudet ja osaaminen

Kokonaisvaltainen kasvu yrittäjyyteen ja yrittäjämäiset oppimisympäristöt (perhetausta, koulutus, työelämä ja harrastukset)

Henkilökohtainen SWOT-analyysi ja kehittymissuunnitelma

Ideointi ja liiketoiminnan suunnittelu (liiketoimintamalli, liiketoimintasuunnitelma ja budjetointi)

 

Omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, yrityskaupat, yrityksen perustaminen ja kehittäminen ja niiden prosesseihin liittyvät henkiset, sosiaaliset ja taloudelliset seikat

Omistajanvaihdokseen, sukupolvenvaihdokseen, yrityskauppoihin, yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät juridiset seikat.
 

Oppimistavat

Opinnoissa sovelletaan, testataan ja kehitetään erilaisia pedagogisia ratkaisuja, kuten:

 • yrittäjämäinen oppiminen
 • tutkiva oppiminen
 • yhteisöllinen oppiminen
 • projektioppiminen
 • draama- ja hämmennyspedagogiikka
 • innostuksen ja riskinoton pedagogiikka
 • mentorointi

 

Arviointitavat

 • Kehittymissuunnitelma ja itsearviointi: Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja 40 %
 • Liiketoimintamalli ja liiketoimintasuunnitelma 40 %
 • Oman osaamisen jakaminen vertaisryhmäkeskusteluissa, itseohjautuvuus ja erilaisten ongelmien ja kysymysten esittäminen sekä kriittisyys 20 %

 

Vastuuopettaja
Tarja Römer-Paakkanen ja Tarja Jokinen

 

Oppimateriaalit

 

Heinonen, J. (toim.) 2005. Yrityksen sukupolven- ja omistajanvaihdos. Tietosanoma. Helsinki.

 

Hesso, Johannes 2013 tai uudempi. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Kauppakamari.

Ilmoniemi, M., Siikavuo, J., Järvensivu, P., Parantainen, J. & Kyläkallio, K. 2009. Uuden yrittäjän käsikirja. Talentum.

 

Jaakkola,T. & Sorsa,K. 2005. Liiketoiminnan sopimukset. Edita.

 

Jääskeläinen, Janne 2015. Älä yritä. Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä. Kauppakamari.

 

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves 2010. Business Model Generation: A Handbook for Visioners, Game Changers and Challengers.

Ruokonen, M. 2016. Biteistä bisnestä. Digitaalisen liiketoiminnan käsikirja. Docendo.

 

Saarelainen, Esa 2013. Kohti menestyvää liiketoimintamallia. Suomen liikekirjat.

 

Scarborough, N. M. 2011 tai uudempi. Essentials of entrepreneurship and small business management. Pearson. Boston.

 

Sekki, A. & Niemi, M. 2016. Menesty yrittäjänä. Talentumshop.

Stutely, Richard (2012). The Definitive Business Plan. Ashford Colour Press, Hampshire
 

Suojanen, K., Savolainen, M. & Sirainen, A. 2006. Opi yhtiöoikeutta lisää. 4.painos. KS-Kustannus. Helsinki.

 

Vuorinen, T. Strategiakirja. 20 työkalua. Talentum, Helsinki.

 

Muuta moduulin aikana sovittavaa materiaalia.