Olet täällä

English brush-up

English brush-up

Tunnus: ENG8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: englanti ja suomi
Opintojakson taso: vapaasti valittavat opinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen englannin kielen oppimäärän. Opintojaksoa suositellaan ennen englannin kielen pakollisia opintojaksoja opiskelijoille, jotka eivät ole läpäisseet englannin tasokoetta.

Oppimistavoitteet

Opiskelija hallitsee liike-elämän kannalta keskeisen englannin kielen peruskieliopin ja -sanaston.

Sisältö

  • Englannin keskeiset peruskielioppirakenteet
  • Liike-elämän perussanasto
  • Suulliset ja kirjalliset liike-elämän peruskielenkäyttötilanteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Teija Schalin
Leena Virtamo
Heini Liesvirta

Oppimateriaalit

Lönnrot, I. 2008 (tai uudempi painos).  Practice First. Edita.

Muu opettajan jakama materiaali

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Hyväksytty/hylätty
Lopputentti (ja tarvittaessa välitentti)
Kirjalliset ja suulliset tehtävät
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tenttien hyväksyttyä suorittamista sekä aktiivista osallistumista opetukseen.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.