Olet täällä

Hospitality and Tourism Business English

Hospitality and Tourism Business English

Tunnus: ENG2HA001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. - 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa käyttää englantia tarkoituksenmukaisesti palvelu- ja myyntitilanteissa
• osaa viestiä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisesti englanniksi sekä kirjallisesti että suullisesti
• osaa esitellä yritystä, sen liikeideaa ja erityispiirteitä englanniksi
• osaa kuvata itseään ja taitojaan myyvään sävyyn englanniksi
• osaa viestiä henkilökunnan kesken rakentavasti englanniksi suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö
• Palvelu- myyntitilanteita hotelli-, ravintola- ja matkailualalla
• Hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikeviestinnän tilanteita (myynti- ja tarjousviestintää, vastauksia kyselyihin ja palautteeseen, ohjeita suullisesti ja kirjallisesti)
• Esiintymistaidot, yrityksen ja itsensä esittely
• Tiedonhakua eri lähteistä sekä IT-apuvälineiden käyttöä
• Matkailukohteiden, tilojen, palvelujen ja tuotteiden kuvaaminen
• CV:n laatiminen ei-suomenkieliselle lukijalle
• Tiedon välittäminen, ohjeet, palautteen anto henkilökunnalle/tiimille

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa englantia, ja tekstin sekä puheen virheistä huolimatta osoittaa ammattisanaston hallintaa. Osaa selvittää asiaa kysyttäessä. Osaa käyttää apuvälineitä hyväksi. Viesti menee virheistä huolimatta perille ja siinä on liikeviestinnän piirteitä. Puhe on melko sujuvaa, eivätkä tauot ja lausuminen suuresti haittaa viestin perillemenoa.

Arvosana 3
Osaa englantia hyvin ja kykenee löytämään ammatillisesti järkeviä ilmaisuja ja myös varsinaista ammattikieltä. Osaa kirjoittaa viestejä tilanteeseen ja kohderyhmälle sopivaan tyyliin ja käyttää apuvälineitä tehokkaasti tarvittaessa hyväksi. Teksti on selkeää ja osoittaa keskeisten rakenteiden ja sanaston hallintaa; kirjoitusasussa voi olla pieniä puutteita tai virheitä. Puhe on sujuvaa ja tilanteeseen sekä kohderyhmälle sopivaa. Äidinkielen vaikutus on vähäistä.

Arvosana 5
Osaa englantia erinomaisesti eli niin hyvin, että kykenee löytämään ammatillisesti järkevät ilmaisut ja osaa myös varsinaista ammattikieltä. Osaa kirjoittaa viestejä nopeasti, tehokkaasti ja tilanteeseen sekä kohderyhmälle sopivaan tyyliin. Teksti on lähes virheetöntä ja luontevaa, lauserakenteet ja sanasto monipuolista. Puhe on sujuvaa ja tilanteeseen sopivaa. Äidinkielen vaikutusta ei huomaa. 

Työelämäyhteydet
Opintojakson sisällöt ovat työelämälähtöisiä ja -aiheisia.

Kansainvälisyys
Opintojakson aihepiireissä tutustutaan englanninkielisten maiden käytänteisiin sekä englanninkieliseen viestintään osana nykypäivän suomalaista työelämää.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti päivä- tai monimuotototeutuksena
b. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä- tai monimuotototeutuksena
c. Oppimistehtävät ja tentti

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kristiina Huff, Haaga