Olet täällä

Euroopan ja Suomen taloushistoria

Euroopan ja Suomen taloushistoria

Tunnus: ECO8LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään ja sisäistämään Suomen ja Euroopan talouselämän kehityksen keskeiset piirteet 1800- ja 1900-luvuilla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Euroopan ja Suomen taloushistorian kehityksen pääpiirteet teollistumisen alkuvaiheista 1700-luvun lopulta 2000-luvun alkuun ja laajentuvaan Euroopan unioniin
  • on omaksunut perustiedot tarkastellakseen Suomen talouden kehitystä osana Euroopan taloushistoriaa.

Sisältö

  • Väestökehitys
  • Instituutiot
  • Maatalous ja maanomistusolot
  • Teollistuminen ja kaupungistuminen
  • Teollistunut ja jälkiteollinen Eurooppa ja Suomi
  • Euroopan yhdentymiskehitys

Työelämäyhteydet

Opintojakson kullekin toteutukselle pyritään etsimään opintojakson sisältöön sopiva yritys, jonka edustaja vierailevana luennoitsijana tarkastelee yritystään ja yrityksen toimialaa Suomen taloushistorian kontekstissa.

Kansainvälisyys

Opintojakson kansainvälisyysnäkökulma on sisällössä, jossa Suomea tarkastellaan osana Eurooppaa ja jäsenenä Euroopan unionissa. Lisäksi opintojakson kullekin toteutukselle pyydetään yhden Euroopan unionin jäsenmaan diplomaattiedustaja Suomesta keskustelemaan ajankohtaisista EU-asioista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 26 h
Itsenäinen opiskelu 52 h
Tentti 2 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Muissa korkeakouluissa suoritetut vastaavan tasoiset ja laajuiset opinnot voidaan lukea hyväksi. Opiskelija voi osoittaa myös näytöllä hallitsevansa opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä kuvatut asiat. Näyttöön on oikeus osallistua vain yhden kerran ennen opintojaksolle osallistumista. Näyttö arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Vastuuopettaja

-

Oppimateriaalit

Agricola. Suomen historiaverkko: historian äärellä. Suomen historian kronologia.
Cameron, R. 1995. Maailman taloushistoria. WSOY & SHS. Juva
Kuisma, M. 2009, Suomen poliittinen taloushistoria 1000 - 2000. Siltala. Keuruu (s. 111 - 233)
Pihkala, E. 2008.  Yhdentyvä Eurooppa - Euroopan unionin taloushistoria. SKS. Tampere. (s. 7 - 136)
Pihkala, E. 2001. Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. SKS. Hämeenlinna
Ylä-Anttila, P. 2003. Kansantalous 2028. Taloustieto. Helsinki
Verkko-oppimateriaali Moodle-oppimisympäristössä

Oppimateriaalista osaa käytetään etätehtävän lähdeaineistona ja osa on tenttiin tulevaa kirjallisuutta ja silloin on sivunumeroin ne osat teosta, jotka tulevat tenttiin.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tuntee Euroopan ja Suomen taloushistorian pääpiirteet 1700- luvun lopulta 2000- luvun alkupuolelle Tuntee Euroopan ja Suomen taloushistorian pääpiirteet sekä osin sisällön osa-alueet tarkasteluajanjaksolta Tuntee Euroopan ja Suomen taloushistorian pääpiirteet sekä pääosin sisällön osa-alueet tarkasteluajanjaksolta
Taidot Osaa hankkia opintojakson aiheeseen liittyvää tietoa oikealla tavalla. Osaa hankkia opintojakson aihepiiriin liittyvää tietoa ja tarkastella sitä kriittisesti. Osaa hankkia opintojakson aihepiiriin liittyvää tietoa ja tarkastella sitä kriittisesti sekä keskustella analyyttisesti opintojakson aihepiiriin liittyvistä kysymyksistä.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 60 %
Oppimistehtävät 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.