Olet täällä

Kansantalouden perusteet

Kansantalouden perusteet

Tunnus: ECO1LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Kansantalouden opiskelun perustavoitteena osana tradenomitutkintoa on hankkia valmiudet ja välineet oman kansantaloudellisen ajattelukyvyn kehittämiseen niin, että pyritään tulkitsemaan kansantalouden ilmiöitä ja arvioimaan niiden vaikutusta omaan - yrityksen ja/tai kotitalouden päätöksentekoon.

Sisältö

  • Taloudenpidon perusta ja peruskäsitteet
  • Hinnat, markkinat ja mikrotalouden perusteet julkiselle taloudelle
  • Kansantalouden kuvaaminen
  • Talouselämän dynamiikka, kasvu ja suhdanteet
  • Talouspolitiikan tavoitteet ja keinot

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Seppo Suominen
Tapio Mäenpää
Sami Hartikainen

Oppimateriaalit

Pohjola, M. 2015. Taloustieteen oppikirja. 12. painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Internetpohjainen tilastomateriaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Ymmärtää taloudellisen ajattelun perusteet. Tuntee markkinoiden ja markkinatalouden toimintamekanismeja.
Tietää kokonaistalouden kuvaukseen käytettävät indikaattorit.
Ymmärtää aihepiirin keskeiset käsitteet.
Tuntee kuluttajan ja yrityksen toimintaa sekä hyödykkeen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.
Tuntee taloudellisen vaihtelun dynamiikkaa.
Ymmärtää taloudellisen ympäristön vaikutuksia yritysten toimintaan.
Tuntee erittäin hyvin kuluttajien ja yritysten toimintaa sekä erilaisten markkinarakenteiden vaikutusta hinnan muodostukseen.
Tuntee hyvin talouspolitiikan vaikutuskanavat ja rahoitusmarkkinoiden vaikutuksen reaalitalouteen.
Ymmärtää hyvin kokonaistalouden ja talouspolitiikan vaikutukset yrityksen liiketoimintaan.
Taidot Pystyy tiimissä analysoimaan hyödykkeen hinnan muodostusta.
Pystyy tiimissä analysoimaan esimerkkitalouden taloudellista tilannetta.
Pystyy osin itsenäisesti analysoimaan yritysten hinnoittelua ja markkinoiden toimintaa.
Pystyy osin itsenäisesti analysoimaan esimerkkitalouden suhdannetilannetta ja arvioimaan taloutta liiketoiminnan kohteena.
Osaa analysoida itsenäisesti yritysten hinnoittelua ja markkinoiden toimintaa sekä esittää kehitysehdotuksia.
Osaa analysoida itsenäisesti esimerkkitalouden tilaa sekä talouspolitiikan mahdollisuuksia ja tämän pohjalta osaa tehdä yrityksen liiketoimintaa koskevia ehdotuksia.
Pätevyys Kyky ymmärtää taloudellista uutisointia.
Kyky jäsentää yrityksen tilannetta markkinoilla.
Kyky havainnoida muutoksia yrityksen toimintaympäristössä ja ehdottaa muutoksen vaatimia toimia liiketoiminnassa osana tiimiä. Kyky itsenäisesti ja aktiivisesti seurata muutoksia yrityksen toimintaympäristössä ja mukauttaa liiketoimintaa vaadittavalla tavalla.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Oppimistehtävät 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.