Olet täällä

Palvelusuunnittelu ja -myynti

Palvelusuunnittelu ja -myynti

Tunnus: CUS4LH101
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 5.- 6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen, Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Opiskelija ymmärtää palveluliiketoiminnan lähtökohdat ja erityispiirteet. Keskeisinä teemoina ovat arvon tuottaminen asiakkaalle asiakaskokemuksen ja laadun kautta. Moduulin aikana kehitetään olemassa olevaa palvelua asiakaslähtöisesti, hyödyntäen palvelumuotoilun prosessia sekä menetelmiä. Opiskelija osaa mallintaa asiakkaan ja yrityksen prosesseja myös arvonmuodostuksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää palvelujen myyntiprosessin ja osaa myydä palveluja BtoB-palveluympäristössä. Opiskelija ymmärtää myynnin johtamista asioiden johtamisen ja yrityksen strategian näkökulmasta.

 

Moduulin osat 

OSA A: Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 5 op

OSA B: BtoB –myyntityö ja myynnin johtaminen 5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduulit sekä vähintään yhden liiketalouden suuntautumisopintojen perusmoduulin tai hankkinut muulla tavalla vaadittavan osaamisen.

Moduuli osa Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet –suuntautumista.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osa 1. Palvelun tuotteistaminen ja palvelumuotoilu (5 op)

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tunnistaa palvelumuotoilun prosessin peruskäsitteet

 • osaa hyödyntää palveluprosessin kuvaamiseksi annettua työkalua

 • tunnistaa arvonmuodostuksen käsitteen palveluliiketoiminnassa

 • tietää palvelukokemuksen merkityksen palvelukehittämisessä

 • tunnistaa palvelun laatuun vaikuttavat tekijät

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • osaa hyödyntää palvelumuotoilun työvälineitä määritellyssä palveluympäristössä

 • osaa kuvata palveluprosessin sekä palvelun tarjoajan että asiakkaan näkökulmasta

 • osaa määritellä palvelukokemuksen tasot asiakkaan tarpeita vastaavaksi

 • antaa palvelun laadun kehittämiseksi perusteltuja ideoita

 • osallistuu aktiivisesti ryhmän jäsenenä projektin eteenpäin viemiseen

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • osaa soveltaa innovatiivisesti palvelumuotoilun prosessia sekä työvälineitä palveluympäristö huomioon ottaen

 • osaa hyödyntää tuotteistamisen menetelmiä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä

 • osaa kehittää asiakasryhmäkohtaista palvelukokemusta perustuen kerättyyn asiakasymmärrykseen

 • osaa määritellä perustellen miten palvelun laatua tulisi kehittää asiakaan näkökulmasta

 • ottaa vastuuta projektiryhmän johtamisesta ja työn etenemisestä aktiivisesti

 

Osa 2. BtoB-myyntityö ja myynnin johtaminen (5 op)

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tunnistaa B-to-B myyntitiimin roolit

 • tunnistaa B-to-B asiakkaan ostoprosessin

 • tunnistaa hinnoittelumallien merkityksen

 • tunnistaa tiimimyynnin käsitteistön

 • tunnistaa myynnin johtamisen käsitteistön

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • osaa toimia osana B-to-B myyntitiimiä

 • tunnistaa asiakaan ostoprosessin kriittiset kohdat

 • tunnistaa hinnoittelumallin vaikutuksen kannattavuuteen

 • osaa toimia BtoB –tiimimyynnissä asiakaslähtöisesti

 • tunnistaa myynnin johtamisen työkaluja

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • toimii aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti osana B-to-B myyntitiimiä

 • osaa hyödyntää asiakkaan ostoprosessin tuntemustaan omassa myyntitoiminnassaan

 • osaa osallistaa asiakasta palvelun arvonmuodostusprosessissa

 • osaa soveltaa hinnoittelumalleja kannattavuuden näkökulmasta

 • osaa BtoB -myyntiprosessin

 • osaa kehittää tiimimyyntiä asiakas- ja ratkaisukeskeisesti

 • osaa kuvata myynnin merkityksen yrityksen strategian toteutuksessa

            

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia.

Kansainvälisyys

Moduulien aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksia mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista.

 

Oppimistavat

Projektityöskentely

Roolipelit

Luennot

Kirjallisuustehtävät

Itse- ja vertaisarviointi

 

Arviointitavat

Tiimimyyntiharjoitus: (20%)

Projektityö: (50%)

Tentti tai portfolio: (30%)

Vastuuopettaja(t)

Kristiina Laine

Oppimateriaalit

Cron L. William & DeCarlo Thomas E, Dalrymple´s Sales Management (2006), 9ed, Willey

Gröönroos, C. (2015): Palvelujen johtaminen ja markkinointi, Talentum, Ekonomia-sarja (soveltuvin osin)

Jobber D, & Lancaster G. (2009): Selling and Sales Management, Pearson (soveltuvin osin)

Tuulaniemi, J. (2011): Palvelumuotoilu, Talentum

Luennoilla jaettavat artikkelit ja muu materiaali