Olet täällä

Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen osaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen osaaminen

CUL8RH020

Tämä itsenäisesti suoritettava opiskelupaketti restonomiopiskelijoille voi olla laajuudeltaan 1, 3 tai 5 op. Jos valitset laajimman vaihtoehdon, teet kaikki tehtävät. Tehtävänä on kirjallisuuteen perustuva pohdinta ja tuotoksena raportti. Jäljempänä annettuja ohjeellisia sivumääriä ei ole tarkoitettu yhteenlaskettaviksi, vaan 5 op suorituksen raportti on korkeintaan 15 sivun mittainen. Esimerkkiorganisaatio voi olla aiempi tai nykyinen työpaikkasi, ja voit halutessasi käyttää siitä vain muotoa Yritys X.

Laadi raportti Haaga-Helian raportointiohjeen mukaan ja mainitse kaikki käyttämäsi lähteet, myös sähköiset. Jaa raportti lukuihin ja tarvittaessa alalukuihin. Huomioi tämän ohjeen osat: eri vaihtoehtojen tehtävänanto kohdissa A, B ja C sekä yleiset ohjeet pohdintaan lopussa. Käytä sisältöä kuvaavia otsikoita. Tallenna raportti omalla nimelläsi ja päivämäärällä ja palauta se Urkund-järjestelmän kautta: Merkitse vastaanottajan osoitteeksi anna.sarajaszino.HH@analysis.urkund.com.

Urkundin käytön tarkemmat ohjeet löydät MyNetista kohdassa Opinnäytetyö, amk.
Saat raportista arvosanan ja sähköpostiisi henkilökohtaisen palautteen kolmen viikon kuluessa.
Vaihtoehto A, 1 opintopisteen suoritus: Monikulttuurisuus ja asiakkaat.
Raportin pituus 5-7 sivua. Kirjallisuus:
Nieminen, Marjut (2014). Monikulttuurinen asiakastyö. Tietosanoma, Helsinki. (Saatavilla Haagan kirjastossa painettuna.)
http://www.yhdenvertaisuus.fi/
Lisäksi valitsemasi muut mahdolliset lähteet, esimerkkiyrityksen verkkosivut jne.
• Arvioi lähdekirjan ja www.yhdenvertaisuus.fi -sivuston perusteella esimerkkiorganisaation asiakastyötä ja erittele sekä onnistumisia että kehittämiskohteita.
• Kuvaa haasteellisia tilanteita, joissa itse olet ollut asiakaspalvelijan ja/tai esimiehen roolissa. Mitä olet oppinut niistä?
• Millaisia työkaluja kirja antaa eri kulttuurien kohtaamiseen? Mainitse esimerkkejä.
• Miten esimerkkiorganisaatiossa näkyy asiakaspalvelijoiden monikulttuurisuus? Arvioi kirjan sisältöä tästä näkökulmasta.
• Miten voitte työyhteisössäsi hyödyntää www. yhdenvertaisuus.fi –verkkosivuja?

Vaihtoehto B, 3 opintopisteen suoritus: (edellisen lisäksi) Kulttuurinen monimuotoisuus liike-elämässä.
Raportin pituus 8-10 sivua. Kirjallisuus:
Nieminen, Marjut (2014). Monikulttuurinen asiakastyö. Tietosanoma.
Hampden-Turner, C., Trompenaars, F., Lewis, D. R. (2000). Building cross-cultural competence. How to create wealth from conflicting values. Yale University Press. (Saatavilla HAAGA-HELIAn kirjastossa e-kirjana.) 2

Lewis Richard D. (2005). When Cultures Collide: Leading Across Cultures (3rd Edition). Nicholas Brealey Publishing. (Saatavilla HAAGA-HELIAn kirjastossa e-kirjana.)
http://www.yhdenvertaisuus.fi/
http://blogs.helsinki.fi/koulutuksesta-tyoelamaan/files/2010/11/Nakokulmia-monikulttuuriseen-esimiestyohon-ja-hlostojohtamiseen-Palmenian-julkaisu-2010.pdf
sekä valitsemasi muut mahdolliset lähteet, yrityksen verkkosivut jne.
• Pohdi missä määrin kulttuurierojen ymmärtäminen on mahdollista monikulttuurisessa organisaatiossa ja monikansallisissa yrityksissä.
• Onko kaikkien henkilöstöä koskevien kulttuurierojen huomioiminen välttämätöntä työpaikalla? Perustele pohdintasi.
• Miten tunteet näkyvät työyhteisössäsi? Liittyykö siihen monikulttuurisuuteen perustuvia eroja?
• Millaisia haasteita liittyy aikakäsityksen eroihin?
• Kuvaa hierarkiakäsitteeseen suhtautumisen eroja ja sitä millaisia tilanteita niistä seuraa.
• Kuvaa esimerkkiorganisaation yrityskulttuuria lähdekirjojen teoriaan pohjautuen.
• Kuvaa konfliktitilanteiden rakentavaa ratkaisemista Hampden-Turnerin ym. mukaan.
• Analysoi organisaationne johtamiskulttuuria ja jäsennä sitä Lewisin mukaan.
• Miten monikulttuurisuus näkyy esimerkkiorganisaatiossa strategiatasolla?

Vaihtoehto C, 5 opintopisteen suoritus erityisesti esimiesasemassa jo toimiville. Raportin pituus korkeintaan 15 sivua. Edellisten lisäksi
• kuvaa omaa rooliasi organisaation päätöksenteossa ja johtamisessa sekä sitä miten monikulttuurisuuskysymykset liittyvät siihen.
• laadi esimerkkiorganisaatiolle monikulttuurisuusstrategia ja perustele se.
• kerro millaisia käytännön toimenpiteitä strategian käyttöönotto edellyttäisi.

Lisämateriaalia strategian laatimisen tueksi:
Sippola, Aulikki (2008). Monimuotoistuva työyhteisö haastaa henkilöstöjohtamisen. Työ- ja elinkeinoministeriö. http://www.tem.fi/files/18863/sippola.pdf
Kaikkien kolmen suoritusmahdollisuuden osalta olennaista on seuraavanlainen pohdinta:
• miten monikulttuurisuus huomioidaan esimerkkiorganisaatiossa kollega- ja esimiestasolla?
• mitä positiivista monikulttuurisuus tuo organisaatioon ja millaisia kehittämiskohteita siihen liittyy?
• miten yhdenvertaisuus liittyy monikulttuurisuuteen?
• miten voit itse edesauttaa monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista?
• mitä suoranaisista virheistä voi oppia tai on jo opittu?
• kuinka monikulttuurisuus- ja viestintäosaaminen liittyvät toisiinsa?
• miten esimiesasemassa voit hyödyntää tämän kirjallisuuden kautta oppimaasi?
• millainen tietämys sinulla oli monikulttuurisuudesta ennen tätä suoritusta ja kuinka se kehittyi lukemasi ja pohdintasi kautta?