Olet täällä

Ruoka ja kulttuurit

Ruoka ja kulttuurit

Tunnus: CUL8RH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. tai 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on syventää ruokakulttuurien ymmärtämistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää asiakkaan ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä
• tuntee eri ruokakulttuureita
• tuntee ruoan käytön historiaa

Sisältö

• Suomalainen ruokakulttuuri
• Eri uskontokuntien ruokasäännöt
• Ruoka-aineiden käytön historia
• Ruoka-aineiden käyttö eri ruokakulttuureissa
• Ruoan muu kuin ravitsemuksellinen merkitys

Oppimistavat
Lähiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson suoritus
Lähiopetus ja oppimistehtävät

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Eeva Pajakkala, Haaga

Oppimateriaalit
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Harjoitustyöt