Olet täällä

Ajankohtaiset teemat vastuullisessa liiketoiminnassa / Current themes in CSR

Ajankohtaiset teemat vastuullisessa liiketoiminnassa / Current themes in CSR

Tunnus: CSR8LH001
Laajuus 3 op ( 81h)
Ajoitus: Vaihteleva
Kieli: suomi; voidaan toteuttaa myös englanniksi
Opintojakson taso: ajankohtaisseminaari
Opintojakson tyyppi: vapaa-valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin. Olisi suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut Vastuullisen liiketoiminnan peruskurssin. Kurssin teeman mukaan voidaan vuosittain asettaa myös muita edeltävyysehtoja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventyy valittuun ajankohtaiseen teemaan ja ymmärtää ko. teeman merkityksen ja vaikutuksen liiketoimintaan.

Sisältö

Toteutuksen mukaan vaihtuva ajankohtainen teema vastuulliseen liiketoimintaan liittyen.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee mahdollisuuksien mukaan työelämän edustajia tai opintojaksolla suoritetaan työelämälähtöinen oppimistehtävä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso toteutetaan intensiivitoteutuksena erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kurssin opintotunneilla on läsnäolovelvollisuus.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojaksolla ei sovelleta AHOT –menettelyä.

Vastuuopettaja

Minna-Maari Harmaala

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käsiteltävä aineisto sekä jaettavat ajankohtaiset artikkelit.

Arviointiperusteet

Arviointi sovitaan teeman ja toteutuksen mukaan erikseen, mutta perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä oppimistehtäviin.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.