Olet täällä

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Tunnus: CSR5LH007
Laajuus: 3 op
Kieli: suomi
Ajoitus: 3.-6. lukukausi
Opintojen taso: Syventävät opinnot
Opintojen tyyppi: valinnainen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mitä on vastuullinen sijoittaminen sekä miten monella tavalla vastuullinen sijoittaminen voidaan käsittää. Opiskelija ymmärtää myös miten vastuullinen sijoittaminen asemoituu sijoittamisen kokonaisuuden kenttään sekä vastuullisen sijoittamisen merkityksen modernissa sijoitusympäristössä. Opiskelija ymmärtää myös mitä lähestymistapoja vastuullisessa sijoittamisessa voidaan käyttää sekä tuntee jollakin tasolla tavat miten sijoituskohteiden vastuullisuutta voi arvioida. Opiskelija saa myös katsauksen erilaisten toimijoiden näkemykseen vastuullisesta sijoittamisesta. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti arvioida vastuullista sijoittamista sekä esittää siihen liittyviä kehitysehdotuksia.

Sisältö

  • Vastuullisen sijoittamisen historia ja nykymääritelmät
  • Vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja
  • Vastuullisen sijoittamisen rahastot ja indeksit
  • Vastuullinen varainhoito
  • Vastuullisen sijoittamisen nykytila pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksissä
  • Vastuullisen sijoittamisen sääntelyä sekä kansainvälinen kehitys

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vieraillaan 2-4 eri rahoitusalan yrityksessä. Tutustumisten perusteella opiskelijat tekevät kokoavan yhteenvedon havainnoistaan peilaten sitä teoriaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yhteensä 80 h opiskelijan työtä. Lähiopetus 28 h (4 h/vko), itsenäinen työskentely 50 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Minna-Maari Harmaala.

Oppimateriaalit

Hyrske, A., Lönnroth, M., Savilaakso, A. Vastuullinen sijoittaminen. Finanssi- ja vakuutuskustannus FINVA. 2012.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee vastuullisen sijoittamisen joitakin osa-alueita.

Hallitsee vastuullisen sijoittamisen kokonaisuuden välttävästi.

Tuntee joiltakin osin vastuullisen sijoittamisen merkityksen.

Tuntee vastuullisen sijoittamisen eri elementit tyydyttävästi.

Hallitsee vastuullisen sijoittamisen kokonaisuuden keskinkertaisesti.

Tuntee ja ymmärtää vastuullisen sijoittamisen merkityksen tyydyttävästi.

Tuntee vastuullisen sijoittamisen eri elementit kiitettävästi.

Hallitsee vastuullisen sijoittamisen kokonaisuuden hyvin tai erinomaisesti.

Tuntee ja ymmärtää vastuullisen sijoittamisen merkityksen erittäin hyvin.

Taidot

Pystyy tiimissä analysoimaan yritystä vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta

Tietää joitakin vastuullisen sijoittamisen työkaluja.

Pystyy osin itsenäisesti analysoimaan yritystä vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta ja välttävällä tasolla esittämään siihen kehitysehdotuksia.

Tietää vastuullisen sijoittamisen työkaluja ja omaa valmiuden avustetusti ottaa niitä käyttöön.

Osaa analysoida itsenäisesti yritystä vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta ja esittää siihen kehitysehdotuksia

Tietää vastuullisen sijoittamisen työkaluja ja omaa valmiuden ottaa niitä käyttöön.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan; vähäinen itsenäinen panostus

Osoittaa vain vaivoin soveltuvuutta alalle, ei osoita soveltuvuutta rakentaa tai vahvistaa vastuullista sijoittamista.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan; osaa toimia melko itsenäisesti

Soveltuu keskinkertaisesti alalle; osoittaa jonkinasteista soveltuvuutta toimia vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti, muttei aktiivisesti vastuullista sijoittamista rakentaen.

Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn; hyvä kyky toimia itsenäisesti

Osoittaa erinomaista soveltuvuutta alalle; osoittaa soveltuvuutta työskennellä vastuullista sijoittamista aktiivisesti tukien ja rakentaen.

Arviointitavat

Tuntiaktiivisuus, kokoava kurssityö, muut tehtävät.