Olet täällä

Sujuva tekstin tuottaminen

Sujuva tekstin tuottaminen

Tunnus: COM8LH103
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

 

Opintojakson kuvaus 

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä asiatyylisen ja sujuvan tekstin kirjoittajina. Opintojaksolla perehdytään keskeisimpiin kielenhuollon ohjeisiin, tekstin rakenteeseen sekä selkeän ja ymmärrettävän tekstin ominaispiirteisiin. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa erittelemään omaa kirjoittamistaan ja tekemään tekstejä, jotka palvelevat opiskelijan ajankohtaisia tarpeita. Tekstiharjoitukset voivat perustua opiskelijoiden omiin teksteihin.

Teemat

  • erilaiset tekstilajit ja kohderyhmät
  • hyvän tekstin ominaispiirteet
  • keskeiset kielenhuollon vinkit
  • tekstin luettavuus ja ymmärrettävyys
  • tekstin selkeä rakenne ja yhtenäisyys
  • tekstin otsikointi

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
 

Lähtötaso: Sopii kaikille

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia

Osaamistavoitteet ja arviointi

 Osaamistaso 1 - 2:

Opiskelija osallistuu melko aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Hän palauttaa yhden harjoituksen. Oppimateriaaleihin perehtyminen on vähäistä ja palautteen hyödyntäminen jää heikoksi.

Osaamistaso 3 - 4:

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Hän palauttaa lähes kaikki harjoitukset. Opiskelija perehtyy oppimateriaaleihin ja kykenee hyödyntämään oppimiaan asioita ja saamaansa palautetta.

Osaamistaso 5:

Opiskelija osallistuu hyvin aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn.  Hän palauttaa kaikki harjoitukset. Hän perehtyy erittäin hyvin oppimateriaaleihin ja kykenee erinomaisesti hyödyntämään oppimiaan asioita ja saamaansa palautetta. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

Kansainvälisyys

Opintojakson aihealueita tarkastellaan kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia. Osa toimeksiannoista saattaa tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä.

Aikataulu

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

Oppimistavat

Päivätoteutus ja työn opinnollistaminen.

Arviointitavat

Harjoitukset ja  etätehtävät                                                                   60 %
Aktiivinen osallistuminen ja Minä kirjoittajana -analyysi                     40 %

Vastuuopettaja

Mia Snellman

Oppimateriaalit

Kankaanpää S. & Phiel A. 2011. Tekstintekijän käsikirja – opas työssä kirjoittaville. Yrityskirjat. Helsinki.

Kortesuo K & Patjas L-M. 2011. Pilkun paikka – kielioppia kaikille. Karisto. Hämeenlinna.

Iisa. K., Oittinen H. & Phiel A.2012. Kielenhuollon käsikijra Yrityskirjat..Helsinki.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2011. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas.

 
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.