Olet täällä

Esiintymistaito

Esiintymistaito

Tunnus: COM8LH102
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Opintojakson kuvaus 

Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymisvarmuuttaan. Opintojaksolla harjoitellaan esiintymistä ja perehdytään vaikuttavan ja vakuuttavan esityksen ominaispiirteisiin. Opiskelija oppii tunnistamaan oman viestijäkuvansa ja osaa kehittää sitä esiintymisharjoitusten ja palautteiden avulla. Opiskelija oppii muotoilemaan ja esittämään viestinsä siten, että hänen esityksilleen asettamansa tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Esiintymisharjoitukset perustuvat opiskelijoiden omiin ajankohtaisiin aiheisiin. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijan omaa persoonallisuutta ja vahvuuksia esiintymistilanteissa.    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa oman viestijäkuvansa ja vahvuutensa esiintyjänä
  • osaa asettaa esityksilleen tavoitteita
  • osaa kehittää verbaalista ja nonverbaalista puheilmaisuaan
  • osaa suunnitella puhe-esityksiä ja toteuttaa niitä luontevasti ja persoonallisesti
  • osaa analysoida omaa esiintymistään
  • osaa antaa kannustavaa palautetta muille esiintyjille.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
 

Lähtötaso: Sopii kaikille
Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1 - 2:

Opiskelija osallistuu melko aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Hän suoriutuu hyväksyttävästi esiintymistaidon harjoituksista. Vertaispalautteen antaminen jää vähäiseksi ja laadultaan kevyeksi. Saamansa palautteen hyödyntäminen jää heikoksi.

Osaamistaso 3 - 4:

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn. Hän suoriutuu hyvin esiintymistaidon harjoituksista saavuttaen opintojakson ja itse asettamansa tavoitteet. Opiskelija osaa antaa kannustavaa palautetta ja osaa hyödyntää saamaansa palautetta.

Osaamistaso 5:

Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti lähiopetukseen ja opintojakson työskentelyyn.  Hän suoriutuu erinomaisesti esiintymistaidon harjoituksista saavuttaen kiitettävästi opintojakson ja itse asettamansa tavoitteet. Opiskelijan työskentely on erittäin aktiivista, innostunutta ja kannustavaa. Hän antaa perusteltua ja tarkkanäköistä vertaispalautetta ja ottaa erinomaisesti huomioon myös itse saamansa palautteen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on hankkinut opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä ja mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja.

Kansainvälisyys

Opintojakson aihealueita tarkastellaan kansainvälisestä näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös aiheisiin soveltuvaa kansainvälistä materiaalia. Osa toimeksiannoista saattaa tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä.

Aikataulu

Moduulin eteneminen ja opiskelun tarkempi aikataulutus ilmenevät toteutussuunnitelmasta.

Oppimistavat

Päivätoteutus ja työn opinnollistaminen.

Arviointitavat

Suulliset esitykset ja esiintymistaitojen swot-analyysi     60 %
Aktiivinen osallistuminen ja palautteiden antaminen       40 %

Vastuuopettaja

Mia Snellman

Oppimateriaalit

Marrckwort A. & Markckwort S. 2013. Kehitä esiintymistaitoja. Suomen Yrityskirjat Oy. Helsinki.
Mustakallio A.2014. Vaikuttavan puhumisen taito. Management Institute of Finland.
Nieminen, M. 2009. Esiinny eduksesi WSOY. Helsinki.
Koskimies, R. 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Finn Lectura. Helsinki.
Tammivuori, K. 2000. Nauti esiintymisestä! Infor. Helsinki.
Torkki, J. 2006. Puhevalta. Kuinka kuulijat vakuutetaan. WSOY. Helsinki.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.