Olet täällä

Yritysviestintää käytännössä

Yritysviestintää käytännössä

Tunnus: COM8LH007
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saa käytännön kokemusta yritysviestinnän tehtävistä ja oppii tehokkaan projektityöskentelyn toimintatavat toteuttamalla pari- ja ryhmätyönä oppilaitokselta tai yhteistyöyritykseltä saadun viestintäprojektin.

Sisältö

  • Työelämälähtöisen viestintäprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Projektiraportin laatiminen

Työelämäyhteydet

Opintojakso perustuu kokonaan yritysyhteistyöhön. Opintojakson toteutus räätälöidään yritykseltä saadun toimeksiannon mukaisesti.

Kansainvälisyys

Toimeksiannot voivat olla myös monikulttuurisen yritysviestinnän projekteja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelija perehtyy yritysviestintään toteuttamalla yksilö-, pari- tai ryhmätyönä oppilaitokselta tai yhteistyöyritykseltä saadun viestintäprojektin. Projektin päätteeksi se arvioidaan ja siitä kirjoitetaan loppuraportti sekä muita mahdollisia julkaisuja kuten lehti- ja nettiartikkeleita.

Oman oppimisen arviointi 1 h

Yhteysopettajat

Tanja Vesala-Varttala
Mia Snellman

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen projektin alussa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

1. projektin suunnittelu, toteutus ja tulokset
2. aktiivisuus ja osallistuminen

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Opiskelija on mukana projektissa ja suorittaa hänelle osoitetut tehtävät. Hän ottaa hyvin vähän vastuuta tehtävistä ja projektin kokonaisuudesta.  Hänen pitäisi tarttua tehtäviin huomattavasti rohkeammin ja osallistua aktiivisemmin yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja toteutukseen toimeksiannon mukaisesti ja kantaa oman vastuunsa tehtävistä hyvin. Hän voisi ottaa hieman enemmän vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena, ja hän voisi kannustaa muita opiskelijoita vieläkin aktiivisemmin ja rohkeammin. Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti ja innostuneesti. Hän kantaa oman vastuunsa tehtävistä kiitettävästi ja ottaa myös oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena. Hän antaa erittäin kannustavaa ja rakentavaa palautetta muille opiskelijoille.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.