Olet täällä

Viestinnän ajankohtaisseminaari

Viestinnän ajankohtaisseminaari

Tunnus: COM8LH001A/B
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: vapaa
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Viestinnän ajankohtaisseminaarissa opiskelija

  • pureutuu valittuun yritysviestinnän ilmiöön ajankohtaisten ja konkreettisten työelämäesimerkkien avulla
  • oppii kontekstualisoimaan ja analysoimaan yritysviestinnän kehitystrendejä ja haasteita tuoreita kansainvälisiä tutkimuslähteitä apuna käyttäen
  • oppii yhdistämään teoriatietoa käytännön työelämätilanteisiin ja esimerkkeihin kriittisesti ja analyyttisesti argumentoiden

Sisältö

Sisältö vaihtelee ajankohtaisseminaarin teeman mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

1. Osallistuminen ajankohtaisseminaarin kaikkiin tilaisuuksiin ja muistiinpanojen teko
2. Tutustuminen ennalta ilmoitettuun englanninkieliseen lähdemateriaaliin
3. Luentopäiväkirjan tai kehittämissuunnitelman laatiminen ohjeistuksen mukaisesti
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Tanja Vesala-Varttala

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1 (min. 50 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija on ymmärtänyt keskeisimmät seminaarissa ja kirjallisuudessa esitetyt asiat ja hän osaa jossakin määrin soveltaa niitä luentopäiväkirjassaan tai kehittämissuunnitelmassaan. Kirjallinen tuotos ei noudata ohjeistusta kaikilta osin, mutta on kuitenkin sisällöllisesti hyväksyttävissä.

Opiskelija on ymmärtänyt keskeisimmät seminaarissa ja kirjallisuudessa esitetyt asiat ja hän osaa soveltaa niitä luentopäiväkirjassaan tai kehittämissuunnitelmassaan hyvin. Suoritus on huolellinen ja monipuolinen, mutta siitä puuttuu erinomaiselle työlle ominainen omaperäisyys ja konkreettisuus. Raportointi on rakenteellisesti ja kielellisesti sujuvaa ja noudattaa pääosin ohjeistusta.

Opiskelija kommentoi seminaarissa ja kirjallisuudessa esitettyjä teemoja ja esimerkkejä huolellisesti ja monipuolisesti argumentoiden. Luentopäiväkirjassa tai kehittämissuunnitelmassa opiskelija osoittaa itsenäistä ajattelua sekä vahvaa kykyä käyttää teoriatietoa apuna käytännön ongelmanratkaisussa. Argumentointi on erittäin sujuvaa, havainnollista ja perusteltua. Raportointi on rakenteellisesti ja kielellisesti korkealuokkaista.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

1. Osallistuminen ajankohtaisseminaariin (pakollinen)
2. Alan kansainvälisten teorialähteiden reflektointi 50 %
3. Teorialähteitä ja käytäntöä yhdistävä raportti (luentopäiväkirja tai kehittämissuunnitelma) 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.