Olet täällä

Krea Design - Luova konseptisuunnittelu

Krea Design - Luova konseptisuunnittelu

Tunnus:  COM4LH102
Laajuus: 10 op 
Kieli: suomi ja englanti
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen, Markkinointi ja viestintä
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot 

 

Moduulin kuvaus  

Opiskelija perehtyy markkinoinnin ja viestinnän luovaan konseptisuunnitteluun, sisältösuunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Opiskelija osaa suunnitella tiimissä asiakasyrityksen ja/tai luova toimisto Krean toimeksiannosta visuaalisen konseptin ja tarinallisen sisältömarkkinoinnin konseptin. Opiskelija osaa tuottaa konseptin mukaista erottuvaa, houkuttelevaa ja hyödyllistä sisältöä monikanavaisesti kotimaisille ja kansainvälisille yleisöille. Opiskelija osaa käyttää erilaisia graafisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn ohjelmia sekä digitaalisen tarinankerronnan välineitä, alustoja ja tietopankkeja. Opiskelija tutustuu luovan alan yrittäjyyteen, osaa toimia yrittäjämäisesti asiakasprojekteissa sekä osaa tuotteistaa ja myydä omaa osaamistaan. 

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen 15 op  

 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Osaamistaso 1-2: 

Opiskelija 

 • tuntee luovan konseptisuunnittelun prosessin ja osaa soveltaa ainakin yhtä innovointimenetelmää 

 • osaa perustasolla käyttää yleisimpiä graafisen suunnittelun ja luovan kirjoittamisen menetelmiä ja ohjelmia  

 • osaa suunnitella visuaalisen konseptin   

 • osaa suunnitella tarinallisen sisältömarkkinointikonseptin 

 • osaa laatia konseptin mukaista sisältöä  

 • tuntee luovan alan yrittäjyyden muodot ja osaa esitellä myyvästi omaa osaamistaan 

 • kantaa vastuuta suunnitteluprojektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä 

 

Osaamistaso 3-4: 

Opiskelija 

 • tuntee hyvin luovan konseptisuunnittelun prosessin ja osaa soveltaa monipuolisesti innovointimenetelmiä 

 • osaa käyttää hyvin graafisen suunnittelun ja luovan kirjoittamisen menetelmiä ja ohjelmia 

 • osaa suunnitella erottuvan visuaalisen konseptin 

 • osaa suunnitella erottuvan tarinallisen sisältömarkkinointikonseptin 

 • osaa tuottaa tarinallista ja visuaalista sisältöä, joka tuo lisäarvoa kohderyhmille ja yritysasiakkaalle 

 • osaa tuottaa sisältöä monikanavaisesti siten, että sisällöt täydentävät toisiaan ja voimistavat konseptin houkuttavuutta ja tunnettuutta 

 • tuntee luovan alan yrittäjyyden muodot ja vaatimukset, osaa toimia yrittäjämäisesti asiakasprojekteissa sekä osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan 

 • kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä. 

 

Osaamistaso 5:  

Opiskelija 

 • hallitsee luovan konseptisuunnittelun prosessin ja osaa soveltaa innovointimenetelmiä ammattimaisesti 

 • osaa käyttää erittäin taitavasti graafisen suunnittelun ja luovan kirjoittamisen menetelmiä ja ohjelmia 

 • osaa suunnitella erottuvan visuaalisen konseptin 

 • osaa suunnitella erottuvan tarinallisen sisältömarkkinointikonseptin 

 • osaa tuottaa visuaalista ja tarinallista sisältöä, joka tuo merkittävää lisäarvoa kohderyhmille ja yritysasiakkaalle 

 • osaa tuottaa sisältöä monikanavaisesti siten, että sisällöt kehittävät asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti 

 • toimii itseohjautuvasti ja yrittäjämäisesti luovan suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa 

 • osaa tuotteistaa, näyttää ja perustella osaamistaan ammattimaisesti sekä myydä omia palveluita   

 • kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä ja yli tiimirajojen. 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).  

 

Työelämäyhteydet 

Opintojaksolla tehdään visuaalisen suunnittelun projekti ja sisältömarkkinoinnin projekti ulkopuoliselle asiakasyritykselle ja/tai luova toimisto Krealle. Jaksolla vierailee luovan alan yrittäjiä.  

Opiskelijat kokoavat opintojakson aikana portfoliota, jonka tavoite on auttaa heitä työllistymään luovalla alalla. 

 

Kansainvälisyys 

Opintojaksolla suunnitellaan ja tuotetaan sisältöä monikanavaisesti myös kansainvälisille yleisöille. 

 

Aikataulu  

Vko 1-2 

Konseptointi  

Sisältömarkkinointi 

Luova prosessi ja innovointimenetelmät 

Tiimiytyminen 

Projektin brief ja projektisuunnitelma 

Konseptin ideointi 

Luovan alan osaamisen tuotteistaminen ja myynti: portfolion brief 

 

Vko 3-4  

Brändin rakentaminen monikanavaisessa ympäristössä 

Tarinankerronta brändiviestinnässä  

Visuaalinen identiteetti  

Kuvankäsittelyohjelmat ja kuvanmuokkaus 

Projektin taustatutkimus ja kohderyhmäpersoonan rakentaminen 

Konseptin luonnostelu 

 

Vko 5-6  

Tarinankerronnan välineet, alustat ja tietopankit 

Graafisen suunnittelun ohjelmat 

Logosuunnittelu ja visuaalisen ilmeen suunnittelu 

Konseptin suunnittelu ja kuvaaminen: käsikirjoittaminen ja leiskaus 

 

Vko 7-8 

Konseptin työstäminen, testaus ja esittely asiakkaalle 

Konseptin viimeistely palautteen perusteella 

Sisältöstrategian ja -suunnitelman laatiminen tarinalliselle sisältömarkkinointikonseptille 

Hakukoneoptimoinnin suunnittelu 

 

Vko 9-10 

Prosessikirjoittaminen ja julkaisukelpoisuuden kriteerit 

Sisällöntuotanto alkaa: visuaalinen suunnittelutyö ja tarinankerronta digitaalisissa kanavissa 

 

Vko 11-12 

Vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen luovassa työssä 

Julkaisukelpoisuuden kriteerit 

Sisällöntuotanto jatkuu: visuaalinen suunnittelutyö ja tarinankerronta digitaalisissa kanavissa 

 

Vko 13-14 

Luovan alan yrittäjyys  

Yrittäjinä toimivien Krea-alumnien vierailu 

Oman portfolion työstäminen  

Painotalojen aineistovaatimukset ja tuotosten valmistelu painokelpoiseksi 

Sisällöntuotanto jatkuu: visuaalinen suunnittelutyö ja tarinankerronta digitaalisissa kanavissa 

 

Vko 15-16 

Sisällöntuotanto jatkuu: visuaalinen suunnittelutyö ja tarinankerronta digitaalisissa kanavissa 

Projektin onnistumisen mittaaminen ja arviointi  

Tarinallisen sisältömarkkinointiprojektin jatkotoimenpiteiden suunnittelu seurannan ja analytiikan perusteella 

Oman portfolion viimeistely 

 

Oppimistavat 

 

Päivätoteutus: 

Markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat tuottavat luovan konseptisuunnittelun palveluita asiakasyrityksille osana luova toimisto Krean toimintaa. Yritysprojekteissa opiskelijat harjaantuvat luovalle alalle ominaiseen tiimityöskentelyyn sekä ottavat yrittäjämäisesti vastuun töiden saattamisesta julkaisuvalmiiksi asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.  

 

Monimuotototeutus: 

Ks. kesäopintomoduuli Krea Community – Opi yhteisömanageriksi 15 op. 

 

Arviointitavat

Tiimiarviointi, vertaisarviointi, yksilöarviointi, itsearviointi 

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson lähitapaamisiin ja tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin tuotosten perusteella (50 %) sekä opiskelijan oman sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella (50 %). 

 

Vastuuopettaja

Tanja Vesala-Varttala  

 

Oppimateriaalit 

 

AllCreative: a new film series/website to inspire young creative careers 

http://www.allcreative.com 

Graafinen: Tietopankki graafikoille – Graafinen suunnittelu, typografia, kuvitus, mainonta ja luovuus. http://www.graafinen.com 

Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka. Talentum. 

Kurvinen, J. & Sipila, L. 2014. Mielipidejohtaja: voittajan resepti toimialasi valloitukseen. Talentum. 

Luukkonen, J. 2010. Katso. Näe. Kuvittele. – Visuaalisia avaimia bisnesluovuuteen. Inforviestintä. 

Parviainen, T. 2015. (V)ihastuttava mainoskieli: fraaseista fiiliksiin. Helsingin seudun kauppakamari. 

Rantanen, L. 2007. Mistä on hyvät lehdet tehty? Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland. 

Rentola, M. 2010. Vaikuta mediassa: kirjoittamisen keinot tutuiksi. Kansanvalistusseura.  

Sachs, J. 2012. Winning the Story Wars: Why Those Who Tell - and Live - the Best Stories will Rule the Future. Boston: Harvard Business School Publishing. 

Shaw, M. 2012. Copywriting: successful writing for design, advertising, and marketing. London: Laurence King. 2nd ed. 

Silfvenberg, A. 2010. Sata sivua: tekstintekijän harjoituskirja. Avain. 

Vainikkala, M.-R. & Kaltila, M.-L. 2008. Sanasta kuvaksi ja kuvasta sanaksi. Kansanvalistusseura. 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Photoshop Tutorials/Guides in Finnish 

Illustrator Tutorials/Guides in English 

Muu opintojaksolla sovittava materiaali