Olet täällä

Krea Media – Strateginen suunnittelu

Krea Media – Strateginen suunnittelu

Tunnus: COM4LH101
Laajuus: 10 op
Kieli: suomi
OPS: Liiketalous, HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen, Markkinointi ja viestintä
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Opiskelija osaa hankkia ja tulkita asiakasymmärrystä tukevaa tietoa yrityksen strategisen suunnittelun pohjaksi. Opiskelija osaa laatia markkinointi- ja viestintästrategioita. Opiskelija osaa suunnitella markkinoinnin ja viestinnän kampanjoita huomioiden asiakasyrityksen brändin, tavoitteet, kohderyhmät, markkinatilanteen, lainsäädännölliset puitteet, viestien sisällöt ja kanavavalinnat. Opiskelija osaa kehittää markkinointia ja viestintää asiakastiedon perusteella sekä seurata ja ennakoida mediatrendejä. Opiskelija tuntee mediatoimiston palvelut sekä osaa rakentaa yrityksen sosiaalisen median suhteita, toimittajasuhteita ja muita sidosryhmäsuhteita. Opiskelija osaa esittää luovan kampanjaidean sekä toteuttamiskelpoisen kampanja- ja mediasuunnitelman asiakasyritykselle.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen 15 op

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • tuntee asiakasymmärryksen merkityksen yrityksen markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun perustana ja osaa hankkia asiakastietoa
 • osaa kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tarpeet
 • osaa kartoittaa lainsäädännölliset puitteet ja rajoitukset
 • tuntee markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun prosessit
 • tuntee kampanja- ja mediasuunnittelun prosessit
 • tuntee mediatoimiston roolin ja palvelut muuttuvassa mediakentässä
 • tuntee luovan idean pitchauksen periaatteet
 • osaa tuottaa asiakasyritykselle kampanja- ja mediasuunnitelman osana opiskelijatiimiä
 • tuntee mainos-, viestintä- ja mediatoimistojen kilpailuttamisen periaatteet
 • kantaa vastuuta projektin tehtävistä osana opiskelijatiimiä

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • osaa hyödyntää asiakasymmärrystä yrityksen markkinoinnin ja viestinnän strategisen suunnittelun perustana
 • osaa hankkia asiakastietoa monista eri lähteistä ja tulkita sitä asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen sopivalla tavalla
 • tuntee lainsäädännölliset puitteet ja rajoitukset ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelutyössä
 • osaa laatia markkinointi- ja viestintästrategian
 • osaa laatia kampanja- ja mediasuunnitelman
 • osaa ottaa huomioon mediakentän moninaisuuden ja siellä tapahtuvat muutokset
 • osaa rakentaa ja ylläpitää suhteita medioihin ja sidosryhmiin
 • osaa argumentoida, perustella ja esittää kampanjaidean vakuuttavasti asiakasyritykselle
 • osaa tuottaa asiakasyritykselle toteuttamiskelpoisen kampanja- ja mediasuunnitelman
 • osaa kilpailuttaa tilanteeseen sopivan mainos-, media- ja viestintätoimiston
 • kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa, ottaa vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • osaa kehittää asiakasymmärryksen pohjalta asiakasyrityksen markkinoinnin ja viestinnän strategiaa
 • osaa hankkia asiakastietoa monista eri lähteistä sekä yhdistellä ja tulkita sitä asiakasyritykselle merkittävää kilpailuetua tuottavalla tavalla
 • tuntee erinomaisesti lainsäädännölliset puitteet ja rajoitukset ja osaa soveltaa tietämystään ammattimaisesti suunnittelutyössä
 • osaa laatia erottuvan markkinointi- ja viestintästrategian
 • osaa laatia erottuvan kampanja- ja mediasuunnitelman
 • osaa toimia muuttuvassa ja moninaisessa mediakentässä sekä löytää uusia kanavaratkaisuja ja kumppanuuksia asiakasyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • osaa argumentoida, perustella ja esittää kampanjaidean vakuuttavasti, luovasti ja innostavasti kuulijoita kiinnostavalla tavalla
 • osaa tuottaa asiakasyritykselle erottuvan ja oivaltavan kampanja- ja mediasuunnitelman
 • osaa kilpailuttaa ja valita tilanteeseen sopivan mainos-, media ja viestintätoimiston
 • kantaa vastuun omista tehtävistään projektissa kiitettävästi, ottaa oma-aloitteisesti vastuuta projektin onnistumisesta kokonaisuutena sekä jakaa osaamistaan tiimissä ja yli tiimirajojen.