Olet täällä

Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalinen markkinointiviestintä

Tunnus: COM4LH007
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut mainonnan ja yritysviestinnän pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Mainos- ja viestintäalan projektit.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tuntee digitaalisen median kentän ja pelisäännöt.
 • hallitsee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat ja osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan.
 • osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin.
 • ymmärtää blogien ja keskustelupalstojen merkityksen ja osaa käyttää niitä aktiivisesti yrityksen maineenhallinnassa.
 • tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän mittarit ja mittauspalvelut.

Sisältö

 • Digitaalinen media
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat
 • Kanavavalinnat tavoitteen ja tilanteen mukaan
 • Blogit ja keskustelupalstat
 • Digitaalinen sisällöntuotanto (teksti, kuva, animaatio)
 • Tulokset ja mittarit

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projektityö yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Digitaalista markkinointiviestintää tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tarja Autio
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Juslen, J. 2009. Netti mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet. Talentum. Helsinki.
Mainostajien Liitto. 2009. Klikkaa tästä. Internet-markkinoinnin käsikirja. Mainostajien Liitto. Helsinki
Salmenkivi, S. & Nyman, N. 2007. Yhteisöllinen media ja muuttuva markkinointi 2.0. Talentum. Helsinki.
Strauss, J. & Frost, R. 2009. E-Marketing. 5th Edition. Pearson/Prentice Hall. New Jersey.
Tirronen, M. 2008. WEB 2.0. Verkon numerologia. Kustantaja Finland. Vaajakoski.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Tuntee joiltain osin digitaalisen median kentän ja pelisäännöt.
Ymmärtää blogien ja keskustelupalstojen merkityksen yrityksen maineenhallinnassa joiltain osin.
Tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän mittarit ja mittauspalvelut joiltain osin.
Tuntee digitaalisen median kentän ja pelisäännöt.
Ymmärtää blogien ja keskustelupalstojen merkityksen yrityksen maineenhallinnassa.
Tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän mittarit ja mittauspalvelut.
Tuntee erittäin hyvin digitaalisen median kentän ja pelisäännöt.
Ymmärtää blogien ja keskustelupalstojen merkityksen yrityksen maineenhallinnassa erittäin hyvin.
Tuntee digitaalisen markkinointiviestinnän mittarit ja mittauspalvelut erittäin hyvin.
Taidot Hallitsee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat ja osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan  
joiltain osin.
Osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin
joiltain osin.
Osaa käyttää blogeja ja keskustelupalstoja  yrityksen maineenhallinnassa
joiltain osin.
Hallitsee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat ja osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan.
Osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin.
Osaa käyttää blogeja ja keskustelupalstoja yrityksen maineenhallinnassa.
Hallitsee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat ja osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan erinomaisesti.
Osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin erinomaisesti.
Osaa käyttää blogeja ja keskustelupalstoja  yrityksen maineenhallinnassa erinomaisesti.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Erittäin aktiivinen osallistuminen työskentelyyn.
Hyvä kyky toimia itsenäisesti.
Innovatiivisuus, positiivinen asenne + aikataulujen noudattaminen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 30 %
Projektityö 70 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.