Olet täällä

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä

Tunnus: COM4LH004
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B2-moduulia Mainos- ja viestintäalan projektit.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sisäistä viestintää organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hän tietää, että toimiva sisäinen viestintä on menestyksen edellytys ja siihen perustuu myös ulkoisen viestinnän tuloksellisuus ja teho. Hän ymmärtää sisäisen viestinnän sekä johtamisen, imagon, maineen ja brändinhallinnan yhteyden ja osaa toteuttaa yrityksen sisäistä viestintää tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.

Sisältö

  • Strategiaviestintä
  • Muutos- ja kriisiviestintä
  • Sisäinen tiedottaminen
  • Digitaalisten kanavien hyödyntäminen
  • Vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja edistäminen työyhteisössä

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut/vierailijaluennot, yrityksen toimeksiantoon perustuva projektityö (lähtökohtaisesti yhdessä jonkun toisen B2-moduulin opintojakson kanssa)

Kansainvälisyys

Sisäistä viestintää tarkastellaan myös kansainvälisen ja monikulttuurisen yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Anja Rosenström
Kati Selvenius

Oppimateriaalit

Juholin, E. 2013. Communicare. Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF. Helsinki.
Puro, J.-P. 2010. Kuunteleva organisaatio. MIF. Helsinki

Arvioinnin kohteet

1. perehtyminen opintojakson teemoihin
2. aktiivisuus ja määrätietoinen työskentely
3. tuotosten laatu

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Hän on palauttanut pyydetyt tehtävät, mutta tuotoksien suunnittelussa ja toteutuksessa on melko paljon kohentamista.tai täydennettävää. Hän osallistuu vaihtelevasti tehtävien tekemiseen ja tiimityöskentelyyn.  Joidenkin asioiden omaksuminen on edelleen kesken. Opiskelija hallitsee sisäisen viestinnän tietoperustan ja peruskäsitteet melko hyvin. Opiskelijan palauttamat tuotokset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja, mutta viimeistelyssä on vielä vähän kohentamista.  Hän osallistuu aktiivisesti tiimitehtäviin. Hän on omaksunut käsiteltävät asiat ja osaa myös melko hyvin soveltaa oppimaansa. Opiskelija hallitsee sisäisen viestinnän tietoperustan ja peruskäsitteet erinomaisesti. Opiskelijan palauttamat tuotokset ovat taidokkaasti suunniteltuja ja huolellisesti viimeisteltyjä. Hän osallistuu erittäin aktiivisesti tiimitehtäviin. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti.

Arviointiperusteet

Projektityö 40 %
Harjoitukset ja aktiivisuus 30 %
Tentti 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.