Olet täällä

Mainos- ja viestintätoimiston työpaja

Mainos- ja viestintätoimiston työpaja

Tunnus: COM4LH003
Laajuus: 6 op (161 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Mainonnan ja yritysviestinnän Moduuli B1: Työskentely mainos- ja viestintätoimistossa
Mainonnan ja yritysviestinnän A-moduuli suoritettu

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- oppii suunnittelemaan, laatimaan ja viimeistelemään mainos- ja viestintäalan perusmateriaaleja sekä perinteisiin että digitaalisiin kanaviin
- tutustuu johonkin verkkojulkaisuohjelmaan ja harjaantuu suunnittelemaan ja laatimaan verkkosivustoja
- ymmärtää, mitä julkaisukelpoisuudella tarkoitetaan ja oppii työstämään materiaaleja julkaisukelpoisiksi
- tutustuu alansa asiantuntijapalveluihin ja tuntee verkostojen merkityksen.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan tiimityönä yrityksen toimeksiannon mukaan joitakin seuraavista tuotoksista:

  1. viestintäsuunnitelma aikatauluineen
  2. kuvallinen lehti- tai nettiartikkeli
  3. blogi tai blogisuunnitelma ja -ohje
  4. kuvallinen esite (esim. flyeri tai ohjelma)
  5. tapahtumatiedote tai kutsu
  6. suoramarkkinointikirje
  7. sähköinen uutiskirje tai suunnitelma
  8. juliste
  9. kampanjasivusto (www) tai -suunnitelma
  10. sisältöä sosiaalisen median eri kanaviin

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yrityksen toimeksiantona projektin viestintäsuunnitelma, joka myös toteutetaan. Vierailu- ja vierailijaluennot ovat oleellinen osa oppimista.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään myös monikielisten ja monikulttuuristen viestintämateriaalien suunnittelua ja tuottamista asiantuntijapalveluita apuna käyttäen.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopiskelua ja monimuotoista työskentelyä ryhmissä 64 h
Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely 95 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuusopettajat

Tanja Vesala-Varttala
Tuula Ryhänen

Oppimateriaalit

Alasilta, A. 2002. Verkkokirjoittajan käsikirja. Inforviestintä. Helsinki.
Forsgård, P. 2004. Hyvä kuva! – Viestijän valokuvausopas. Infor. Helsinki.
Kortesuo, K. 2009. Tekstiä ruudulla. Infor. Helsinki.
Kortesuo, K. 2010 Sano se someksi. Inforviestintä. Helsinki
Kortesuo, K  & Kurvinen J. 2011 Blogimarkkinointi Helsinki
Loiri, P. 2004. Typo – Pieni käytösopas typografian laatijalle. Infor. Helsinki.
Luukkonen, M. 2004. Tekstiä tekemään! Kirjoittajan opas. WSOYpro. Helsinki.
Kotilainen, L. Parempi lehtijuttu. Inforviestintä, 2003
Tanni, K. & Keronen , K. Johdata asiakkaasi verkkoon, opas koukuttavan sisältöstrategian tuottamiseen
Torkki J  2014 , Tarinan valta ; kertomus luolamiehen paluusta. Otava
Tunneilla jaettu tai ilmoitettu muu materiaali.

Arvioinnin kohteet

1. perehtyminen opintojakson teemoihin
2. ryhmässä työskentely
3. yleinen aktiivisuus

Arviointikriteetit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelijan ammattimainen ja sitoutunut työskentely on vielä kovin hapuilevaa. Hän osallistuu kuitenkin tehtävien tekemiseen ja tiimimäiseen työskentelyyn. Joidenkin asioiden omaksuminen on edelleen kesken. Tuotoksien suunnittelussa ja toteutuksessa on runsaasti kohentamista.

Opiskelija työskentelee melko ammattimaisesti, mutta sitoutumisessa saattaa olla kehitettävää. Hän osallistuu kuitenkin varsin aktiivisesti tehtäviin ja tiimimäiseen työskentelyyn sekä antaa jonkin verran vertaispalautetta muille opiskelijoille. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat ja osaa melko hyvin myös soveltaa oppimaansa. Tuotokset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja, mutta viimeistelyssä on vielä vähän kohentamista.

Opiskelija työskentelee ammattimaisesti ja sitoutuneesti. Hän osallistuu erittäin aktiivisesti tehtäviin ja tiimimäiseen työskentelyyn. Hän antaa taitavaa ja laadukasta vertaispalautetta muille opiskelijoille. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Tuotokset ovat taidokkaasti suunniteltuja ja toteutettuja sekä huolellisesti viimeisteltyjä.

Arviointiperusteet

Projektityöt ja mahdolliset muut tehtävät 70 %
Aktiivisuus ja osallistuminen vierailu- ja vierailijaluennoille 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.